Správní odbor

 

Vedoucí odboru

Matrikářka

Drahomíra Žáčková 313 034 883; 737 258 753  

zackova@kamenice.cz 

matrika@kamenice.cz

 

Matrikářka Iveta Cejnarová 323 672 760

cejnarova@kamenice.cz

matrika@kamenice.cz

  

 • hlášení trvalého pobytu
 • evidence obyvatel
 • zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • výdej údajů z evidence obyvatel a zprostředkování kontaktu
 • hlášení adresy pro doručování
 • ukončení pobytu na území České republiky
 • volby 
 • komplexní výkon matriční agendy pro správní obvod Kamenice, Kostelec u Křížků, Radějovice
 • matrika narození, manželství, úmrtí (rodný list, oddací list, úmrtní list), změny a opravy do matrik          
 • vydávání matričních dokladů, jejich druhopisů a nahlížení do matrik, legalizace dokladů pro cizinu          
 • vedení matričních knih a sbírek listin v listinné podobě
 • vedení matričních knih v elektronické podobě pomocí výpočetní techniky          
 • agenda uzavírání manželství, svatební obřady          
 • vydávání osvědčení pro církevní sňatky          
 • vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství pro cizinu          
 • postoupení zápisů zvláštní matrice v Brně (narození, uzavření manželství, úmrtí občana ČR v cizině)          
 • změna příjmení po rozvodu, příjmení v mužském tvaru, určení druhého jména          
 • určování otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • správní řízení ve věci změny jména a příjmení          
 • ověřování rodných čísel          
 • vítání občánků, životní jubilea          
 • zpracování údajů pro statistiku 

 

Referent 

Kateřina Kottasová 733 683 134 

6hGDRcenW7c-1Zc_9bpoO1p

 
 • Zabezpečuje sociální agendy
 • Vykonává depistážní činnost
 • Poskytuje sociální poradenství
 • Metodická a koncepční činnost v sociální oblasti
 • Výkon veřejného opatrovnictví
 • Poskytování krizové pomoci
 • Zjišťuje potřeby obyvatel obce
 • Koordinuje potřeby sociálních služeb 
 • Provádí depistážní činnost zaměřenou na vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením, osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osob, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, včetně poskytování sociálního poradenství a zprostředkování sociálních služeb,
 • Provádí sociální šetření u osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, tuto situaci analyzuje a poskytuje navazující sociální poradenství, jak danou situaci vyřešit,
 • Monitoruje individuální potřeby jednotlivců, skupin, komunit v nepříznivé sociální situaci, navrhuje nejvhodnější řešení, společně plánuje,
 • Zajišťuje sociální prevenci, poskytuje základní a odborné sociální poradenství,
 • Poskytuje sociální podporu a pomoc potřebným osobám, skupinám, rodinám apod.
 • Realizuje metody a techniky sociální práce, poskytuje krizovou intervenci, krizovou pomoc,
 • Navrhuje (ve spolupráci s klientem) řešení nepříznivé sociální situace klienta, klienta doprovází, motivuje,
 • Spolupracuje s dalšími subjekty (neziskovými organizacemi, organizacemi státní a veřejné správy, zdravotnickými zařízeními, soudy, sociálními službami apod. na řešení nepříznivé sociální situace osob, skupin, komunit,
 • Spolupracuje při vytváření koncepčních materiálů a metodických materiálů obecního úřadu pro potřeby realizace činností sociální práce v přenesené působnosti.