Stavební úřad

 

Vedoucí úřadu

Iva Petrová

323 673 571, 733 683 128 _.GB5f56LTxk33daY.kmb
Stavební technik Petr Procházka 313 034 887, 702 166 004 _kBmYZpcW7c-1Zc_9bpoO1p
Administrativa Margita Urbancová 323 672 130 urbancova@kamenice.cz
Referent SÚ, administrativa, archiv Klára Sychrová 323 672 130 sychrova@kamenice.cz

 

 

Mimo úřední dny doporučujeme návštěvu po předchozí telefonické domluvě s příslušným referentem, aby se Vám mohl dostatečně věnovat, případně se na Vaši návštěvu připravit. Mimo úřední dny nemusíte příslušného referenta zastihnout z důvodu jeho výjezdu do terénu nebo jiné předem naplánované činnosti.

 

Rozsah činností:

Stavební odbor vykonává působnost obecného stavebního úřadu podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pro katastrální území obcí Kamenice, část obcí Kamenice, Ládeves, Ládví, Všedobrovice, Štiřín, Olešovice, Nová Hospoda, Struhařov, Těptín, Skuheř (katastrální území Ládví, Těptín, Štiřín), Sulice, část obcí Sulice, Nechanice, Hlubočinka, Želivec (katastrální území Sulice), Kostelec u Křížků (katastrální území Kostelec u Křížků), Křížkový Újezdec, část obce Křížkový Újezdec, Čenětice (katastrální území Křížkový Újezdec, Čenětice), Radějovice, část obce Radějovice, Olešky (katastrální území Radějovice, Olešky).

Stavební odbor není příslušný k povolování speciálních staveb – tj. staveb pozemních komunikací, vodohospodářských staveb, staveb leteckých, staveb drah a na dráze. Tyto činnosti zajišťují speciální stavební úřady podle zvláštních právních předpisů.

 

 • Vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o využití území, o změně vlivu na využívání stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků a ochranném pásmu.
 • Vydává územní souhlas.
 • Poskytuje informace pro pořízení územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.
 • Poskytuje územně plánovací informace.
 • Vydává souhlas pro speciální stavební úřady.
 • Vydává souhlas s ohlášením jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací.
 • Vydává stavební povolení a povolení změn stavby před dokončením.
 • Vydává společné územní a stavební řízení.
 • Vydává souhlas s ohlášením odstranění stavby.
 • Přijímá oznámení stavby posuzované autorizovaným inspektorem.
 • Uzavírá veřejnoprávní smlouvy, které nahradí územní rozhodnutí nebo stavební povolení.
 • Vydává písemný souhlas s užíváním stavby, terénních úprav a zařízení.
 • Vydává kolaudační souhlas a kolaudační rozhodnutí.
 • Vydává povolení k předčasnému užívání stavby.
 • Vydává povolení užívání ve zkušebním provozu.
 • Vydává povolení změn v užívání stavby.
 • Vydává povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení.
 • Projednává nepovolené stavby v řízení o nařízení odstranění stavby.
 • Provádí kontrolní prohlídky staveb.
 • Nařizuje neodkladné odstranění stavby, zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, údržby stavby, vyklizení stavby, opatření na sousedním pozemku.
 • Vydává rozhodování o udělení souhlasu s výjimkami z obecných technických požadavků na výstavbu.
 • Rozhoduje v řízení o přestupcích a správních deliktech v působnosti stavebního zákona.
 • Nařizuje pořízení dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Ověřuje dokumentace skutečného provedení nebo pasportu stavby.
 • Rozhodování o poskytnutí státního stavebního příspěvku.
 • Spolupracuje s Krajským úřadem Středočeského kraje, zejména s Odborem regionálního rozvoje a výstavby.
 • Spolupracuje s Katastrálním úřadem Středočeského kraje.
 • Spolupracuje s dotčenými správními orgány.
 • Je editorem údajů RÚIAN - základního územního registru adres a nemovitostí.
 • Zpracovává statistiku vydaných písemností.
 • Zajišťuje archivaci spisů.
 • Poskytuje informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Umožňuje osobám, které prokázaly oprávněný zájem, nahlížet do archivní dokumentace.
 • Vyřizuje další korespondenci.
 • Vyvěšuje písemnosti vydané odborem na úřední desku.
 • Přijímání a prověřování podnětů za účelem dalšího postupu podle stavebního zákona.
 • Poskytování statistických údajů pro potřeby Českého statistického úřadu,
 • Ověřování písemností, služba Czech POINT.
 • Projednávání a vyjadřování se k územně plánovacím dokumentacím sousedních obcí a kraje, zajišťování podkladům změny územně plánovací dokumentace obce.
 • Archiv: označení písemností skartačním a ukládacím znakem podle skartačního řádu; zápis označených písemností do archivní knihy; po uplynutí skartační lhůty je zpracován skartační návrh podle ukládacích znaků, který je předložen Státnímu okresnímu archivu (SOA) Praha - východ; podle skartačního protokolu se přeřadí navrhované složky v archivu i archivní knize; písemnosti určené k uložení ve SOA Praha - východ jsou předány Záznamem o předání písemností k trvalému uložení v archivu SOA P-V; k písemnostem určeným skartačním protokolem ke skartování je po skartaci přiložen Protokol o provedení skartace.

Nadřízeným orgánem obecného stavebního úřadu v přenesené působnosti je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, který rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí obecného stavebního úřadu, a vykonává kontrolní a metodickou činnost.

Adresa nadřízeného orgánu:

Středočeský kraj
Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje
Zborovská 11
150 21 Praha 5 

Dle § 196, odst. 1, stavebního zákona, lze ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle tohoto zákona, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů. Pokud nebude žádost stavebníka podána na příslušném formuláři, nelze ji považovat za žádost podanou dle stavebního zákona.