Kancelář obce Kamenice

Vedoucí kanceláře Sandra Watterová 313 034 886; 737 258 752  watterova@kamenice.cz
Sekretariát Kristýna Čičatko 323 673 105

cicatko@kamenice.cz

 

 Rozsah činností

 

 • Vede organizačně technickou agendu jednání rady obce a zastupitelstva obce, pořizuje zápisy z jednání rady a zastupitelstva, vypracovává usnesení a zajišťuje jeho rozeslání v souladu s jednacím řádem, zajišťuje výrobu a zveřejňování pozvání na zastupitelstvo, soustřeďuje materiály pro jednání zastupitelstva a zajišťuje jejich distribuci.
 • Podílí se na tvorbě strategických dokumentů, plánů a vizí rozvoje obce.
 • Podílí se na tvorbě základních organizačních a řídících norem - organizační řád, pracovní řád, řídící normy, ostatní organizační normy.
 • Podílí se na tvorbě obecně závazných právních předpisů obce.
 • Odpovídá za zajištění voleb, referenda, sčítání lidu, domů, bytů apod., řešení otázek na úseku služeb (veřejná doprava, telekomunikace, pošta, televize, bankovní služby, další služby veřejnosti).
 • Zajištění agendy informačních technologií a spisové služby.
 • Vede agendu školství.
 • Zabezpečuje organizačně technickou agendu pro komise a výbory zastupitelstva obce.
 • Vede evidenci smluv.
 • Vede evidenci stížností a petic, postoupení těchto petic k vyřízení jednotlivým odborům a následnou evidenci odpovědí příslušných úseků.
 • Zajišťuje informovanost občanů - místní zpravodaj, web.
 • Agenda žádostí o informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Podílí se na zajištění spolupráce mezi okolními obcemi, mikroregion Ladův kraj.
 • Podílí se na zajištění podpory cestovního ruchu, podnikání, zaměstnanosti, církví, kultury, sportu, volnočasových aktivit, komunitního života, spolků, sdružení a neziskových organizací.
 • Podílí se na zajištění agendy osadních výborů.
 • Vede agendu dopravní obslužnosti obce a evidenci smluv na zajištění dopravní obslužnosti obce.
 • Zabezpečuje organizačně agendu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice.
 • Vede agendu grantů a darů obce, evidenci smluv na granty a dary.
 • Vede sklad kancelářského materiálu, zajišťuje a eviduje nákup kancelářského materiálu, nákup a servis techniky pro administrativní činnost aparátu obecního úřadu.
 • Zajišťuje evidenci a vyřizování stížností, připomínek, oznámení a podnětů členů rady, zastupitelstva a občanů v souladu s příslušnými právními předpisy.
 • Vede evidenci nařízení obce a obecně závazných vyhlášek obce, eviduje a archivuje vnitřní směrnice obecního úřadu.
 • Vede centrální evidenci všech úředních razítek používaných odbory v samostatné přenesené působnosti, zajišťuje zhotovení nových razítek a oznamuje ztrátu razítek MV ČR
 • Archivuje písemnosti obce a úřadu - systematické ukládání písemností, inventarizace a skartace archivních fondů a sbírek.
 • Vede agendu související s výkonem práv zřizovatele.
 • Spolupracuje s dotčenými státními orgány.
 • Evidence služebních cest, odchodů a jízd služebními vozidly.

 

Referent Zuzana Králová 313 034 672  

podatelna@kamenice.cz  

Referent Jana Meissnerová 313 034 672  

podatelna@kamenice.cz

 

 • Přijímá a eviduje hlášení ztrát a nálezů.
 • Kontroluje a zajišťuje průběžné aktualizace úřední desky, včetně elektronické - vyvěšování, svěšení a evidence vyvěšovaných úředních listin, vyhlášek, odesílání vyhlášek po svěšení správním orgánům.
 • Vidimace a legalizace - ověřování kopií listin a ověřování podpisů.
 • Zajištění kompletní agendy Czech POINT.
 • Pokladna - výběr hotovosti od občanů, proplácení dokladů v hotovosti, vedení pokladního deníku, evidence (vybírání) místních poplatků, vymáhání místních poplatků formou upomínek a platebních výměrů.
 • Podatelna - příjem a odesílání písemností, vedení kompletního systému spisové služby, elektronické podatelny a datových schránek.
 • Zpracovává konverze dokumentů z elektronické podoby do listinné a z listinné do elektronické.