Kancelář obce Kamenice

 

Vedoucí kanceláře Drahomíra Žáčková 313 034 883; 737 258 753  

zackova@kamenice.cz

Zástupce vedoucí Sandra Watterová 313 034 886; 737 258 752 

watterova@kamenice.cz

Referent Blanka Bartáková 313 034 886 

bartakova@kamenice.cz

Referent Andrea Burešová 323 673 105    

XnEo9~l7VX~uR_9f4-rhTj

Sekretariát Kristýna Čičatko 323 673 105 cicatko@kamenice.cz

  

 • Vede organizačně technickou agendu jednání rady obce a zastupitelstva obce, pořizuje zápisy z jednání rady a zastupitelstva, vypracovává usnesení a zajišťuje jeho rozeslání v souladu s jednacím řádem, zajišťuje výrobu a zveřejňování pozvání na zastupitelstvo, soustřeďuje materiály pro jednání zastupitelstva a zajišťuje jejich distribuci. 
 • Zabezpečuje organizačně technickou agendu pro komise a výbory zastupitelstva obce. 
 • Vede evidenci smluv.
 • Vede evidenci stížností a petic, postoupení těchto petic k vyřízení jednotlivým odborům a následnou evidenci odpovědí příslušných úseků. 
 • Archivuje písemnosti obce a úřadu – systematické ukládání písemností, inventarizace a skartace archivních fondů a sbírek.
 • Zajišťuje informovanost občanů – poskytování informací v souladu se zákonem, místní zpravodaj, web.
 • Zabezpečuje krizové plánování – evidence kontaktů krizových štábů, účast na řešení krizových situací v obci (živelné pohromy apod.).
 • Zajišťuje pro potřeby starosty, místostarostů a tajemníka vidimaci a legalizaci – ověřování kopií listin a ověřování podpisů.
 • Podílí se na tvorbě základních organizačních a řídících norem – organizační řád, pracovní řád, řídící normy, ostatní organizační normy, organizace žádostí o informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 • Podílí se na tvorbě strategických dokumentů, plánů a vizí rozvoje obce.
 • Podílí se na zajištění bezpečnosti a prevenci kriminality v obci.
 • Podílí se na zajištění spolupráce mezi okolními obcemi, mikroregion Ladův kraj.
 • Podílí se na zajištění podpory cestovního ruchu, podnikání, zaměstnanosti, církví, kultury, sportu, volnočasových aktivit, komunitního života, spolků, sdružení a neziskových organizací.
 • Podílí se na zajištění agendy osadních výborů.
 • Vede agendu dopravní obslužnosti obce a evidenci smluv na zajištění dopravní obslužnosti obce.
 • Vede agendu související s výkonem práv zřizovatele.
 • Zabezpečuje organizačně agendu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice.
 • Vede agendy sociální problematiky, zdravotnictví a školství.
 • Vede agendu grantů a darů  obce, evidenci smluv na granty a dary.
 • Vede agendu ze zákona o  loteriích a jiných podobných hrách (loterie, tomboly, VHP a VLT)
 • Spolupracuje při zajištění voleb, referenda, sčítání lidu, domů, bytů apod., řešení otázek na úseku služeb (veřejná doprava, telekomunikace, pošta, televize, bankovní služby, další služby veřejnosti).
 • Vede sklad kancelářského materiálu, zajišťuje a eviduje nákup kancelářského materiálu, nákup a servis techniky pro administrativní činnost aparátu obecního úřadu. 
 • Zajišťuje vstupní a periodické školení zaměstnanců.
 • Spolupracuje s dotčenými státními orgány.
 • Podílí se na tvorbě obecně závazných právních předpisů obce.
 • Zajišťuje evidenci a vyřizování stížností, připomínek, oznámení a podnětů členů rady, zastupitelstva a občanů v souladu s příslušnými právními předpisy.
 • Vede evidenci nařízení obce a obecně závazných vyhlášek obce, eviduje a archivuje vnitřní směrnice obecního úřadu.
 • Vede centrální evidenci všech úředních razítek používaných odbory v samostatné i přenesené působnosti, zajišťuje zhotovení nových razítek a oznamuje ztrátu razítek MV ČR.
 • Zajišťuje evidenci a vyřizování věcí v rámci probační a mediační služby.
 • Evidence služebních cest, odchodů a jízd služebními vozidly.