Odbor správy majetku

 

Vedoucí  Petra Novotná 313 034 673

novotna@kamenice.cz

Referent Ing. Kateřina Pikousová 323 672 759, 601 104 535  pikousova@kamenice.cz

Referent správy zeleně

Anežka Salátová 601 105 741; 323 672 227

salatova@kamenice.cz

Referent Luboš Žáček 313 034 671; 737 258 286

zacek@kamenice.cz 

Referent Ing. Barbora Vacková

323 672 431;722 975 366

c8pu5f56LTxk33daY.kmb

Rozsah činností:

 

 • Předkládání majetkových otázek včetně důvodových zpráv k projednání v radě obce a následně k projednání zastupitelstvu obce.
 • Zpracování podkladů a sepisování kupních, směnných a darovacích smluv na převod nemovitostí schválených zastupitelstvem obce.
 • Řešení věcných břemen.
 • Spolupráce při realizaci výběrových řízení neinvestičního charakteru, příprava zadávací dokumentace.
 • Zajištění podkladů pro změnu údajů o pozemcích a zápis v katastru nemovitostí.
 • Zajišťování odstraňování nesouladu zápisů v katastru nemovitostí.
 • Zpracování žádostí obce o pronájem nebo koupi pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Pozemkového úřadu - komunikace s úřady.
 • Žádosti o dodatečné projednání dědictví na pozemcích ve spoluvlastnictví obce.
 • Evidence dopravního parku - evidence spotřeby pohonných hmot, evidence všech vozidel obecního úřadu a dohled nad termíny technických kontrol vozidel.
 • Evidence revizních zpráv k zařízením obce, evidence kontrolních prověrek na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany, zajištění proškolování všech zaměstnanců v této oblasti, dohled nad termíny revizí plynu, elektřiny, tlakových nádob, hasicích přístrojů, hromosvodů, kontroly ručního el. nářadí a el. spotřebičů.
 • Evidence písemností a výkazů týkajících se odvozu tuhého komunálního odpadu a separovaného odpadu v obci, zajištění spolupráce se svozovou firmou.
 • Správa veřejného osvětlení, správa vodohospodářské infrastruktury obce
 • Správa veřejných dětských hřišť a sportovišť v majetku obce Kamenice
 • Majetek obce a péče o něj - zajištění komplexní správy nemovitého majetku, jeho nabývání, zajištění ocenění, pronájem, prodej, kontrola, příprava podkladů a zajišťování nabývacích dokladů k nemovitostem za účelem převodu nemovitostí jiných vlastníků na obec, zajišťování veškerých převodů nemovitého majetku obce, krátkodobých pronájmů, záborů, zajišťování zřizování a rušení věcných břemen ve vztahu k majetku obce.
 • Zajištění vnitřní správy budovy OÚ - zabezpečení, úklidové služby, údržba a provoz
 • Vyjadřování se k záměrům staveb jednotlivých stavebníků. U liniových staveb, staveb komerčního charakteru a developerských projektů příprava podkladů k projednání radou, res. zastupitelstvem obce.
 • Plnění úkolů na úseku životního prostředí - ochrana přírody a krajiny, zajištění výkonu státní správy na úseku životního prostředí - ochrana přírody a krajiny, povolovací proces týkající se kácení stromů.
 • Plnění úkolů na úseku komunikací a silničního hospodářství, zajištění výkonu státní správy na úseku komunikací a silničního hospodářství - správní řízení týkající se komunikací.
 • Pojištění nemovitého i movitého majetku.
 • Byty v majetku obce – příprava a evidence nájemních smluv, předpisy nájemného, a rozpis plateb za služby, vyúčtování energií, vymáhání nedoplatků formou upomínek.
 • Evidence, nájemní smlouvy na hrobová místa.
 • Evidence nemovitostí napojených na stávající kanalizační a vodovodní řady.
 • Archivace dokumentů zajišťovaných agend.
 • Materiální a technické zabezpečení provozu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.