Odbor investiční

 

Vedoucí Ing. Šárka Medřická 323 672 761, 602 519 269 medricka@kamenice.cz
Investiční technik Bc. Alexandra Horáčková 323 672 761; 737 258 288 3hEkT9enW7c-1Zc_9bpoO1p
Investiční referent Kristýna Nehasilová 313 034 888; 602 643 385 9.uk97bgc8m%C95e0gvmVW7r

  

 • Příprava investičních záměrů a podkladů pro rozpočet obce v oblasti investic.
 • Zajištění realizace investičních projektů, kontrola, převzetí díla od dodavatelů.
 • Zajištění potřebné přípravy, dokumentace, soutěží, podkladů pro rozhodování o jednotlivých projektech.
 • Součinnost při kontrolách investičních akcí nadřízenými veřejnými orgány.
 • Zajišťování administrace výběrových řízení pro všechny odbory.
 • Předkládání investičních otázek včetně důvodových zpráv k projednání v radě obce a následně k projednání zastupitelstvu obce.
 • Vedení dotačních agend, zajištění čerpání dotačních titulů, přípravy dokumentace, soutěží, podkladů pro rozhodování o jednotlivých projektech
 • Poskytuje součinnost při správě majetku obce a péče o něj - zajištění především rozsáhlejší opravy nemovitého majetku a agendu s tím spojenou
 • Archivace dokumentů zajišťovaných agend
 • Řešení majetkoprávních vztahů podle investičních záměrů a technickoekonomických požadavků
 • Příprava a zajištění projednání investičních akcí s veřejností
 • Dotace – sledování toku dotací v průběhu realizace investičních akcí.