Kristýna Čičatko

Kristýna Čičatko

Asistentka starosty a tajemníka

cicatko@kamenice.cz
tel.: +420 323 673 105

 • Vede organizačně technickou agendu jednání rady obce a zastupitelstva obce, pořizuje zápisy z jednání rady a zastupitelstva, vypracovává usnesení a zajišťuje jeho rozeslání v souladu s jednacím řádem, zajišťuje výrobu a zveřejňování pozvání na zastupitelstvo, soustřeďuje materiály pro jednání zastupitelstva a zajišťuje jejich distribuci. 
 • Zabezpečuje organizačně technickou agendu pro komise a výbory zastupitelstva obce. 
 • Vede evidenci smluv. 
 • Zajišťuje informovanost občanů – poskytování informací v souladu se zákonem, místní zpravodaj, web. 
 • Zabezpečuje krizové plánování – evidence kontaktů krizových štábů, účast na řešení krizových situací v obci (živelné pohromy apod.). 
 • Podílí se na zajištění spolupráce mezi okolními obcemi, mikroregion Ladův kraj. 
 • Vede agendu dopravní obslužnosti obce a evidenci smluv na zajištění dopravní obslužnosti obce. 
 • Vede agendu související s výkonem práv zřizovatele 
 • Podílí se na tvorbě základních organizačních a řídících norem – organizační řád, pracovní řád, řídící normy, ostatní organizační normy, organizace žádostí o informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  
 • Zabezpečuje organizačně agendu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice 
 • Vede sklad kancelářského materiálu, zajišťuje a eviduje nákup kancelářského materiálu, nákup a servis techniky pro administrativní činnost aparátu obecního úřadu.
 • Spolupracuje s dotčenými státními orgány.
 • Podílí se na tvorbě obecně závazných právních předpisů obce.
 • Zajišťuje evidenci a vyřizování stížností, připomínek, oznámení a podnětů členů rady, zastupitelstva a občanů v souladu s příslušnými právními předpisy.
 • Vede evidenci nařízení obce a obecně závazných vyhlášek obce, eviduje a archivuje vnitřní směrnice obecního úřadu.
 • Zpravodaj z Kamenice  - zpracování příspěvků za Obec Kamenice a Obecní úřad Kamenice. 
 • Vede evidenci stížností a petic, postoupení těchto petic k vyřízení jednotlivým odborům a následnou evidenci odpovědí příslušných úseků.  
 • Vede centrální evidenci všech úředních razítek používaných odbory v samostatné i přenesené působnosti, zajišťuje zhotovení nových razítek a oznamuje ztrátu razítek MV ČR 
 • Vede agendu osadních výborů
 • Evidence služebních cest, odchodů a jízd služebními vozidly

Akce v Kamenici a okolí

prosinec 2022
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31