Žádost o zveřejnění informace

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Příjem žádostí a dalších podání

• Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, telefonicky či e-mailem.
• Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují pracovníci podatelny.
• Žadatelem pro účel zákona č.106/1999 Sb., je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
• Písemná žádost je doručena Obecnímu úřadu Kamenice, kde je zaevidována v podatelně a postoupena příslušnému oddělení nebo pracovníkovi, který žádost vyřídí.

Žádost je podána dnem, kdy byla zaevidována.
• Z podání musí být zřejmé:
- kdo je činí
- jaká informace je požadována
- kterému povinnému subjektu je určena (OÚ Kamenice)
• Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. a OÚ žádost odloží.
• V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.
• V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.  Lhůty při vyřizování žádostí o informace:

• Poskytnutí informací – do 15 dnů od přijetí nebo upřesnění žádosti.
• Prodloužení lhůty pro poskytnutí informací – až o 10 dnů.
• Rozhodnutí o odepření informací – ve lhůtě pro poskytnutí informací.
• Odkázání žadatele na zveřejněnou informaci – do 7 dnů od přijetí žádosti.
• Sdělení o odložení žádosti – do 3 dnů od přijetí žádosti.
• Výzva k upřesnění žádosti – do 7 dnů od podání žádosti.
• Lhůta k upřesnění žádosti (pro žadatele) – do 30 dnů od výzvy.
• Lhůta pro podání odvolání – do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
• Lhůta pro vyřízení odvolání – do 15 dnů od předložení odvolání odvolacímu orgánu.
• Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní.  

Opravné prostředky

• Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
• Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele.
• Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí.
• Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.
• V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.106/1999 Sb., obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností (§ 7), ochrany osobnosti a soukromí (§ 8), ochrany obchodního tajemství (§ 9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§11).
• V souladu s tímto ustanovením (§ 11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, když se příprava ukončí rozhodnutím.

Formulář pro podání žádosti o poskytnutí informace můžete stáhnout zde.

Mgr. Jakub Lapáček - tajemník