Změna místa trvalého pobytu

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním.


Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.


Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.


Při hlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou – rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní pas
  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • doložit vlastnictví bytu, domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, domu.


Další možností je předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu

Tiskopis ke stažení zde.

Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.
Za provedení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,-Kč.


Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.

V případě dotazů lze kontaktovat pracovníka Obecního úřadu Kamenice


Drahomíra Žáčková
g8pu5f56LTBlV1a78.AsT329g
telefon: 313 034 883