Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

Evidence obyvatel je vedena v agendovém informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky, osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a o cizincích kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

Žádost může podat obyvatel starší 15 let.

Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.

O poskytnutí údajů může požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem. Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytuje na žádost obyvatele údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho sobě a k osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí, popř. místu a státu úmrtí, údaje o prohlášení za nezvěstného, údaje o prohlášení za mrtvého.

Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

Obyvatel za poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel uhradí správní poplatek ve výši 50,-Kč (za každou započatou stránku)

V případě dotazů lze kontaktovat pracovníka Obecního úřadu Kamenice

Drahomíra Žáčková
g8pu5f56LTBlV1a78.AsT329g
telefon: 313 034 883