Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobytu na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu.

Sdělení v listinné podobě nemusí obsahovat úředně ověřený podpis občana, pakliže jej občan podepíše před zaměstnancem ohlašovny.

Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Poplatek za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR je 100,-Kč za osobu.

Občanský průkaz je občan povinen odevzdat do 15 pracovních dnů od ohlášení ukončení trvalého pobytu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu.

Tiskopis ke stažení zde

 

V případě dotazů lze kontaktovat pracovníka Obecního úřadu Kamenice


Drahomíra Žáčková
g8pu5f56LTBlV1a78.AsT329g
telefon: 313 034 883