Připojení nemovitosti k místní komunikaci

Vyřizuje Obecní úřad Kamenice, silniční správní úřad příslušný ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí vydá do 30-ti dnů.

doložím tyto doklady:

  1. vyplněnou žádost „Žádost o povolení připojení pozemku k místní komunikaci v Kamenici nejméně 30 dní před zahájením prací vložit odkaz na formulář
  2. souhlas Policie ČR DI Praha venkov – jih, Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice
  3. projektovou dokumentaci (situace)
  4. doklad o vlastnických, uživatelských či jiných právech k připojení nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí)
  5. plnou moc v případě zastoupení

Vyplněnou žádost s potřebnými doklady podám na podatelně Obecního úřadu Kamenice

V případě dotazů je možné kontaktovat referentku Obecního úřadu 

Petra Novotná

novotna@obeckamenice.cz
tel.: 313 034 673

mobil: 737 258 289