Povolování kácení a zásahů do dřevin

Zásahy do dřevin

Vyřizuje Obecní úřad Kamenice, orgán ochrany přírody (oddělení životního prostředí, Odbor správy majetku), příslušný ve věcech kácení dřevin rostoucích mimo les a ve věcech povolování zásahu do registrovaného významného krajinného prvku) podle ust. § 75 a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů,

Rozhodnutí vydá do 60-ti dnů, ve složitějších případech do 90 dnů ode dne podání žádosti.

Chci pokácet strom (bližší podmínky kácení zde.)

doložím tyto doklady:

  1. vyplněný formulář „Žádost o pokácení“, podepsaný všemi vlastníky, případně nájemci pozemku vložit odkaz
  2. doklad o vlastnických, uživatelských či jiných právech k pozemku (pokud nelze doložit výpisem z katastru nemovitostí)
  3. plnou moc v případě zastoupení
  4. projekt nebo studii s vyznačenými dřevinami, pokud je důvodem stavba domu, plotu apod.

Vyplněnou žádost s potřebnými doklady podám na podatelně Obecního úřadu Kamenice

 

Chci provádět kácení, ořez nebo terénní úpravy v ochranném pásmu VKP – významného krajinného prvku aleje (bližší podmínky kácení zde.)

doložím tyto doklady:

  1. vyplněný formulář „ Žádost o zásah do VKP“, podepsaný všemi vlastníky, případně nájemci pozemku vložit odkaz
  2. doklad o vlastnických, uživatelských či jiných právech k pozemku (pokud nelze doložit výpisem z katastru nemovitostí)
  3. plnou moc v případě zastoupení
  4. projekt nebo studii s vyznačenými dřevinami, pokud je důvodem stavba domu, plotu apod.

Vyplněnou žádost s potřebnými doklady doručím osobně, poštou, datovou poštou nebo e-mailem na podatelnu Obecního úřadu Kamenice.

V případě dotazů je možné kontaktovat referentku Obecního úřadu

Ing. Zuzanu Ronschak Vidovou

mobil: 601 105 741