Hlášení adresy pro doručování

Na písemnou žádost občana České republiky lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti. Tato adresa je vždy odlišná od adresy místa trvalého pobytu.

Občan ohlásí adresu pro doručování písemností, její změnu nebo zrušení na ohlašovně v místě trvalého pobytu.

Občan vyplní tiskopis, který je k dispozici na ohlašovně, použití tiskopisu není podmínkou, ohlášení je možno učinit rovněž volnou formou, tj. v listinné podobě. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. To neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem, nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

V žádosti občan může uvést datum, od kterého mu mají být písemnosti doručovány na adresu pro doručování. Není-li toto datum v žádosti uvedeno, jedná se o datum podání žádosti.
Při hlášení adresy pro doručování občan předkládá platný občanský průkaz, pokud nemá občanský průkaz, předkládá platný cestovní pas.

Za ohlášení adresy pro doručování, její změny nebo zrušení se nevybírá správní poplatek.

V případě dotazů lze kontaktovat pracovníka Obecního úřadu Kamenice

Drahomíra Žáčková
g8pu5f56LTBlV1a78.AsT329g
telefon: 313 034 883