Zneškodňování odpadních vod

V souvislosti s dobudováním hlavní kanalizační sítě v Kamenici, která stála obec řádově 300 mil. Kč, se budeme nyní snažit, aby se takto velká investice projevila i na zlepšení čistoty našeho životního prostředí, především malých vodních toků, rybníků a dešťové kanalizace, kam byla v minulosti nekontrolovaně zaústěna leckterá jímka nebo přepad z odpadu.

Pokud je v lokalitě dostupná splašková kanalizace, bylo by žádoucí, aby na ni byly připojeny i nemovitosti, z nichž byly původně odpadní vody vypouštěny např. do vod povrchových. Povinnost připojení na veřejnou kanalizaci může být dle zákona vlastníku nemovitosti uložena příslušným obecním úřadem.

Vodoprávní úřad nebude prodlužovat povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo vydávat nová povolení tam, kde je možnost napojení na veřejnou kanalizaci.   

Tam, kde není splašková kanalizace dostupná, mají majitelé nemovitostí možnost řešit čištění odpadních vod pomocí domovní čistírny odpadních vod, nebo shromažďovat odpadní vody v bezodtoké jímce. Každá zmiňovaná stavba musí být stavebně povolena a zkolaudována příslušným stavebním nebo vodoprávním úřadem.

Doklady o vyvážení jímky musí vlastník nebo uživatel tři roky uchovávat a na výzvu vodoprávnímu úřadu předložit. Zároveň je nutné vodoprávnímu úřadu nahlásit obsah jímky, počet obyvatel a počet dní kdy je nemovitost obývána.

Při likvidaci splašků v domovních čistírnách je nutné plnit podmínky stanovené v povolení k jejich vypouštění (limity znečištění, počet rozborů a počet let, na které je povolení vydané  - maximálně 10 let).

Obecní úřad bude v následujícím období provádět sledování likvidace splaškových vod v oblastech, kde již byla vybudována kanalizace.


Podle přílohy č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb. je směrná spotřeba vody na jednoho obyvatele 35 m3 ročně (pokud je v domě vodoměr, tak se počítá hodnota dle vodoměru). Tato spotřeba není nadsazená – vychází průměrně na 95 l vody na osobu a den. Průměrné spotřeby vody jsou např. WC 6-9 l, mytí rukou 3 l, myčka 9-12 l, sprcha 50l, vana 100-150 l, čištění zubů 3 l, pračka 40-90 l a tak dále. Pokud si spotřeby sečtete zjistíte, že u průměrné čtyřčlenné rodiny by mělo dojít přibližně ke 14 vývozům jímky velkým fekálním vozem s nádrží 10 m3.