Podmínky kácení dřevin

Opět je třeba žádat o povolení i na stromy v zahradách a také pro dřeviny, které jsou součástí stromořadí (souvislá řada nejméně 10 stromů s pravidelnými rozestupy), a to od 1. 11. 2014, kdy nabyla účinnosti nová vyhláška č. 222/2014 Sb.

Naopak bez povolení se smí v zahradách a v zastavěných plochách kácet ovocné stromy. 

Dále povolení není třeba:

  1. Pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm,  měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
  2. Pro zapojené porosty dřevin (dřeviny se navzájem dotýkají, překrývají, prorůstají), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2 a nevyskytují – li se zde dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
  3. Pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.

V ostatních případech lze povolení vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení vydává Obecní úřad Kamenice, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Pro dřeviny, jež jsou součástí významných krajinných prvků (vodní tok, údolní niva, les, rybník atd.), je zapotřebí získat souhlas Odboru životního prostředí  MěÚ Říčany.

Orgán ochrany přírody je oprávněn ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.

Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.