Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 90. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 10.2.2021

1/90/ROK/2021 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-6026843/4, Těptín, Višňovka V - kNN - parc. č.: 533/22
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6026843/4 -Těptín, Višňovka V - kNN - parc. č. 533/22 mezi Obcí Kamenice (jako "Budoucí povinnou") a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035 (jako "Budoucí oprávněnou"), smlouva SoBS VB_ČEZd_0035r01z02. Věcné břemeno se zřizuje k pozemkům parc.č. 533/84 a 533/101, kat. území Těptín, vše ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 30.6.2021

2/90/ROK/2021 Posunutí termínu splatnosti - dohody o poskytnutí příspěvku na vodovod a kanalizaci
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k dohodě o poskytnutí příspěvku na vodovod uzavřené mezi obcí Kamenice (jako obec) a  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ (jako vlastník) dne 13.7.2020, jejímž předmětem je posunutí data splatnosti. Podpisem dodatku je pověřen starosta.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k dohodě o poskytnutí příspěvku na kanalizaci uzavřené mezi obcí Kamenice (jako obec) a  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ (jako vlastník) dne 13.7.2020, jejímž předmětem je posunutí data splatnosti. Podpisem dodatku je pověřen starosta.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit uzavření dodatků.

Termín: 30.6.2021

3/90/ROK/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene - plynárenské zařízení na pozemku parc. č.: 646/16 a 646/17, k.ú. Těptín
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování plynárenského zařízení mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a GasNet, s.r.o., IČ 27295567 (jako oprávněnou), č. sml. 7700103115_1/VB. Věcné břemeno se zřizuje k pozemkům parc. č. 646/16 a 646/17 v kat. území Těptín, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

 

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 31.12.2021

4/90/ROK/2021 Program Zastupitelstva obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Kamenice konaného dne 24.2.2021, uvedeného v příloze usnesení.


5/90/ROK/2021 Záměr bezúplatného převodu obecního pozemku parc.č. 826/1, v k.ú. Těptín
I. Rada obce Kamenice schvaluje

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 826/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 3.196 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, v kat. území Těptín, předem určenému zájemci z důvodu vyřešení majetko-právních vztahů. Záměr bude zveřejněn na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zveřejnit záměr na úřední desce.

 

Termín: 30.4.2021

6/90/ROK/2021 Informace o změně termínu
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

změnu termínu:
úkolu č. 4944 z usnesení 4/77/ROK/2020 Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty, parc.č: 614/1, k.ú. Těptín, nový termín 30.06.2021.

úkolu č. 5245 z usnesení 5/82/ROK/2020 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6022803/1, nový termín 30.09.2021.

 

 


7/90/ROK/2021 Změna Jednacího řádu Rady obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

nový Jednací řád Rady obce Kamenice, jehož celé znění je přílohou tohoto usnesení, a současně přijetím tohoto nového Jednacího řádu Rady obce Kamenice se ruší Jednací řád Rady obce Kamenice, schválený radou 30.11.2010.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

zveřejnění nového jednacího řádu, jehož celé znění je uvedeno v příloze tohoto usnesení

Termín: 26.2.2021