Znak
Obec Kamenice
Usnesení
90. Rady obce Kamenice
konané dne 10.2.2021
číslo usnesení 3/90/ROK/2021/Veřejný
Smlouva o zřízení věcného břemene - plynárenské zařízení na pozemku parc. č.: 646/16 a 646/17, k.ú. Těptín
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování plynárenského zařízení mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a GasNet, s.r.o., IČ 27295567 (jako oprávněnou), č. sml. 7700103115_1/VB. Věcné břemeno se zřizuje k pozemkům parc. č. 646/16 a 646/17 v kat. území Těptín, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

 

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 31.12.2021
v.r. Ing. Pavel Čermák
Starosta
v.r. Ing. Petr Valášek
První místostarosta