Znak
Obec Kamenice
Usnesení
90. Rady obce Kamenice
konané dne 10.2.2021
číslo usnesení 1/90/ROK/2021/Veřejný
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-6026843/4, Těptín, Višňovka V - kNN - parc. č.: 533/22
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6026843/4 -Těptín, Višňovka V - kNN - parc. č. 533/22 mezi Obcí Kamenice (jako "Budoucí povinnou") a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035 (jako "Budoucí oprávněnou"), smlouva SoBS VB_ČEZd_0035r01z02. Věcné břemeno se zřizuje k pozemkům parc.č. 533/84 a 533/101, kat. území Těptín, vše ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 30.6.2021
v.r. Ing. Pavel Čermák
Starosta
v.r. Ing. Petr Valášek
První místostarosta