Znak
Obec Kamenice
Usnesení
90. Rady obce Kamenice
konané dne 10.2.2021
číslo usnesení 5/90/ROK/2021/Veřejný
Záměr bezúplatného převodu obecního pozemku parc.č. 826/1, v k.ú. Těptín
I. Rada obce Kamenice schvaluje

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 826/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 3.196 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, v kat. území Těptín, předem určenému zájemci z důvodu vyřešení majetko-právních vztahů. Záměr bude zveřejněn na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zveřejnit záměr na úřední desce.

 

Termín: 30.4.2021
v.r. Ing. Pavel Čermák
Starosta
v.r. Ing. Petr Valášek
První místostarosta