Zřizování věcného břemene

Věcné břemeno:

(vyřizuje Obecní úřad Kamenice, odbor správy majetku, dle ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lhůta pro vyřízení závisí na termínu zasedání Zastupitelstva obce Kamenice, které schvaluje smlouvu o VB)

doložím tyto doklady:

  1. žádost k vyplnění na počítači ke stažení zde.
  2. situaci s vyznačením místa a rozsahu věcného břemene
  3. doklad o vlastnických, uživatelských či jiných právech k nemovitosti, pro kterou se zřizuje VB (výpis z katastru nemovitostí)
  4. plnou moc v případě zastoupení

(pokud budu vstupovat do pozemku - komunikace obce Kamenice, požádám o „Zvláštní užívání komunikace“ nejméně 30 dní před zahájením prací)

Žádost s potřebnými doklady podám na podatelně Obecního úřadu Kamenice 

V případě dotazů je možné kontaktovat pracovníka Obecního úřadu

Petra Novotná

novotna@obeckamenice.cz
tel.: 313 034 673

mobil: 737 258 289