Ing. Pavel Čermák

Ing. Pavel Čermák

starosta, radní, zastupitel

starosta@kamenice.cz
tel.: 313 034 884
mobil: 737 258 287

Starosta je představitelem obce a zastupuje obec navenek. Základní práva a povinnosti starosty obce jako člena zastupitelstva uvolněného pro výkon funkce jsou upraveny zákonem o obcích, § 103 až § 108. Ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu.

V rámci své pravomoci vykonává i další úkony:

 1. Odpovídá za výkon práv zřizovatele příspěvkových organizací obce.
 2. Podle potřeby vydává pokyny k operativnímu zabezpečení usnesení orgánů obce členům výborů a komisí, vedoucím odborů, vedoucím organizačních složek.
 3. Projednává s radou obce a činí konečná opatření k obsahu materiálů předkládaných zastupitelstvu obce v oblastech, které koordinuje.
 4. Zřizuje zvláštní orgány obce v případech stanovených zvláštními zákony.
 5. Zastupuje obec při výkonu vlastnických práv, akcionářských práv, popřípadě členských práv.
 6. Zajišťuje a koordinuje činnost obce zejména  v oblastech stanovených mu usnesením rady o rozdělení kompetencí členů rady. Pokud neexistuje usnesení rady o rozdělení kompetencí, zajišťuje a koordinuje činnost obce ve všech oblastech.
 7. Spolupracuje s poradními orgány rady obce a zastupitelstva obce v rámci oblastí, jejichž činnost koordinuje.
 8. Jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů.
 9. Plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony.
 10. Je předsedou povodňové komise obce.
 11. Jmenuje členy povodňové komise ze zaměstnanců obce a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popř. pomoci při ochraně před povodněmi.

 

Rozsah činností:

 • Strategické dokumenty, plánování a vize rozvoje obce
 • Finanční politika obce
 • Investice obce
 • Územní plánování, urbanismus a rozvoj obce
 • Bezpečnost a krizové řízení
 • Oblast legislativy a práva se zaměřením na přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek
 • Oblast vnějších vztahů, reprezentace, zastupování obce ve vztahu k veřejnosti, otevřený úřad, časopis, webové stránky a komunikační prostředky radnice (sociální sítě)
 • Chytrá obec, e-government a informační technologie
 • Spolupráce mezi okolními obcemi, mikroregion Ladův kraj
 • Odpadové hospodářství obce

Akce v Kamenici a okolí

březen 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
29
30