Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 93. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 17.3.2021

1/93/ROK/2021 Záměr pronájmu prodejní plochy - stanoviště č. 3 na části pozemku parc.č. 628/1, k.ú. Ládví, Ringhofferovo náměstí
I. Rada obce Kamenice schvaluje

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce k pronájmu stanoviště č. 3 prodejní plochy (tržiště), na části pozemku p. č. 628/1, o celkové výměře 24 m2, ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného na LV 10001, k.ú. Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice. Plocha je vyznačena v situačním plánku, který je přílohou tohoto materiálu. Zveřejněný záměr bude vyvěšen na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů, Nabídky musí být podány písemně a v případě přihlášení více zájemců bude rozhodovat výše nabídnuté ceny.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zveřejnit záměr pronájmu prodejní plochy tržiště - stanoviště č. 3 na pozemku p.č. 628/1, v k.ú. Ládví na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.

Termín: 30.4.2021

2/93/ROK/2021 Dodatek č.1 ke Smlouvě o dodání software a poskytnutí licence a dalších služeb 227/2020
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě  o dodání software a poskytnutí licence a dalších služeb č. 227/2020 uzavřené se společností VERA, spol. s.r.o. se sídlem: Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, IČ: 62587978, dne 2.11.2020

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

předložit Dodatek č. 1 starostovi obce k podpisu

Termín: 31.3.2021

3/93/ROK/2021 Program Zastupitelstva obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Kamenice konaného dne 31.3.2021, uvedeného v příloze usnesení.


4/93/ROK/2021 Žádosti o účelovou dotaci na provoz spolků a na akce realizované v roce 2021
I. Rada obce Kamenice schvaluje

poskytnutí dotace z dotačního programu Provoz, Akce, Rozjezdy na sportovní, kulturní a volnočasovou aktivitu právnických a fyzických osob pro rok 2021 pro následující subjekty v této výši:

PROVOZ:

 • Obnovený ochotnický spolek Tyl                                10.000,- Kč
 • Gymnastický oddíl Kamenice, z.s.                              45.700,- Kč
 • Judo Club Kyklop, z.s.                                                 44.700,- Kč
 • Český svaz včelařů, z.s.                                               16.500,- Kč
 • OK KAMENICE, z.s.                                                  49.500,- Kč
 • Junák - český skaut, středisko Kamenice, z.s.             30.000,- Kč
 • SK Kamenice, z.s.                                                        35.000,- Kč
 • Mažoretky Hraběnky Kamenice, z.s.                           20.000,- Kč
 • Atletika Kamenice                                                        26.200,- Kč
 • Rugby Club STRONG Girls, z.s.                                 32.200,- Kč

Z těchto částí bude nyní vyplaceno 50%.

Do 31.8.2021 bude vypsána další výzva, kde žadatelé mohou žádat o další prostředky na provoz.

 

AKCE:

 • Spolek KAMENICKO                                                 16.000,- Kč
 • SK Kamenice, z.s.                                                          7.500,- Kč
 • OK KAMENICE, z.s.                                                   20.000,- Kč
 • Rugby Club STRONG Girls, z.s.                                  25.000,- Kč

Příspěvek na akce bude vyplacen tehdy, pokud akce proběhne.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření veřejnoprávních smluv pro uvedené subjekty dle schválené vzorové veřejnoprávní smlouvy v příslušné modifikaci

III. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu podpisem veřejnoprávních smluv

 

IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

vyhotovení veřejnoprávních smluv pro výše uvedené subjekty

Termín: 31.3.2021