Znak
Obec Kamenice
Usnesení
93. Rady obce Kamenice
konané dne 17.3.2021
číslo usnesení 1/93/ROK/2021/Veřejný
Záměr pronájmu prodejní plochy - stanoviště č. 3 na části pozemku parc.č. 628/1, k.ú. Ládví, Ringhofferovo náměstí
I. Rada obce Kamenice schvaluje

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce k pronájmu stanoviště č. 3 prodejní plochy (tržiště), na části pozemku p. č. 628/1, o celkové výměře 24 m2, ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného na LV 10001, k.ú. Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice. Plocha je vyznačena v situačním plánku, který je přílohou tohoto materiálu. Zveřejněný záměr bude vyvěšen na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů, Nabídky musí být podány písemně a v případě přihlášení více zájemců bude rozhodovat výše nabídnuté ceny.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zveřejnit záměr pronájmu prodejní plochy tržiště - stanoviště č. 3 na pozemku p.č. 628/1, v k.ú. Ládví na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.

Termín: 30.4.2021
v.r. Ing. Pavel Čermák
Starosta
v.r. Ing. Petr Valášek
První místostarosta