Znak
Zastupitelstvo obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Kamenice,
které se konalo dne 21.4.2021

1/24/ZOK/2021 Schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za zapisovatele zasedání paní Kristýnu Čičatko

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za ověřovatele zápisu Stanislava Kalaše a Mgr. Vladimíra Hladíka


2/24/ZOK/2021 Schválení programu 24. Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

program dnešního zastupitelstva.


3/24/ZOK/2021 Závěrečný účet obce Kamenice za rok 2020
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Kamenice za rok 2020 včetně zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2020 "bez výhrad".


4/24/ZOK/2021 Účetní závěrka obce Kamenice za rok 2020
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

účetní závěrku obce Kamenice za rok 2020

 


5/24/ZOK/2021 Převod nemovitostí do vlastnictví obce Kamenice - Ringhofferova hrobka
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy mezi Nadací svobodných pánů Františka, Emanuela a Viktora Ringhofferových v likvidaci, zastoupenou likvidátorem Mgr. Robertem Hynkem, jako Nadace či Převodce, a Obcí Kamenice, jako Obec či Nabyvatel, kde předmětem Smlouvy je závazek Nadace předat Obci Předmětné nemovitosti (pozemkovou parcelu č. parc. 682/2 - ostatní plocha, pozemkovou parcelu č. parc. 683/2 - orná půda a pozemkovou parcela č. parc. 828/9 - ostatní plocha, vše v katastrálním území Těptín, obec Kamenice, zapsané na listu vlastnictví č. 2308 pro k.ú. Těptín u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha -východ) a umožnit Obci nabýt vlastnické právo k Předmětným nemovitostem a Obec se zavazuje Předmětné nemovitosti převzít a nabýt k nim vlastnické právo. Obec se v souvislosti s nabytím Předmětných nemovitostí zavazuje zaplatit do likvidační podstaty Nadace částku ve výši 32.000,- Kč, která bude použita na úhradu nákladů likvidace, a to do deseti dnů od podpisu Smlouvy. Správní poplatek za vklad Smlouvy do katastru nemovitostí uhradí Obec. Starosta je pověřen podpisem Smlouvy.

 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis Smlouvy.

Termín: 31.12.2021

6/24/ZOK/2021 Směna pozemků ve vlastnictví obce Kamenice a České republiky (Lesy ČR, s.p.) v k.ú. Těptín a k.ú. Ládví
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

podle ustanovení § 85 písm. a)  ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Směnné smlouvy mezi Obcí Kamenice jako "První směňující" a Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové jako "Druhá směňující" kde předmětem směny je pozemek parc.č.: 355/1 - lesní pozemek o výměře 19.680 m2, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, v katastrálním území Ládví, ve vlastnictví Obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, a pozemky parc.č.: 609 - lesní pozemek o výměře 11.671 m2, parc.č.: 611/3 - lesní pozemek o výměře 987 m2 a parc.č.: 613/1 - vodní plocha o výměře 6.636 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 2856, v katastrálním území Těptín, pro obec Kamenice, ve vlastnictví České republiky, zastoupené státním podnikem, který má právo s majetkem státu hospodařit Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové. Směňované pozemky jsou vyznačeny na snímcích pozemkových map, které jsou přílohou tohoto materiálu. Starosta obce je pověřen vyjednáním podmínek a podpisem směnné smlouvy.

 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis Směnné smlouvy.

Termín: 31.12.2021