Znak
Zastupitelstvo obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Kamenice,
které se konalo dne 24.6.2020

1/19/ZOK/2020 Schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za zapisovatele zasedání paní Kristýnu Čičatko.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za ověřovatele zápisu Ing. Petra Valáška a Ing. Janu Kohlovou.


2/19/ZOK/2020 Schválení programu 19. Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

posunutí bodů 6,7 a 8 za bod č. 14.


3/19/ZOK/2020 Schválení programu 19. Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

program dnešního zastupitelstva.


4/19/ZOK/2020 Rozpočtový výhled obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

informaci o předpokládaném vývoji rozpočtových příjmů v roce 2020 způsobených koronavirovou epidemií, ke které se bude přihlížet při sestavování návrhu  střednědobého výhledu rozpočtu obce Kamenice pro roky 2021 - 2024.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Ing. Petrovi Valáškovi
1.1.

předložit návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2021 - 2024 s přihlédnutím k hospodářskému vývoji ve 2. pololetí roku 2020.

Termín: 31.12.2020

5/19/ZOK/2020 Rozpočtové opatření č.4
I. Zastupitelstvo obce Kamenice Schvaluje

rozpočtové opatření č. 4 v předloženém znění.


6/19/ZOK/2020 Prodej pozemku parc. č.: 503/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m2, k.ú. Štiřín
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

podle ustanovení § 85 písm. a)  ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Kamenice, jako prodávající, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako kupující, kde předmětem prodeje je pozemek parc.č.: 503/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m2, zapsaného na LV č. 10001, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, v kat. území Štiřín, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - východ, za kupní cenu 1.850,-Kč/m2, a to do výlučného vlastnictví kupující. Kupující uhradí správní poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.       

 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit uzavření Kupní smlouvy dle přijatého usnesení Zastupitelstva obce Kamenice.

Termín: 30.9.2020

7/19/ZOK/2020 Prodej části pozemku parc.č.855/2, k.ú. Těptín
I. Zastupitelstvo obce Kamenice ruší

usnesení číslo 9.5 Zastupitelstva obce Kamenice ze dne 27.3.2008, jenž bylo schváleno v tomto znění:
ZOK schvaluje prodej pozemku parc. č. 855/2 k.ú. Těptín díl B o výměře 189 m2 a díl C o výměře 28 m2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a dále díl A téhož pozemku o výměře 187 m2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za cenu Kč 100,-/m2.
Tato cena je dána výjimečností tohoto případu daného tím, že o prodeji již bylo rozhodnuto v letech 1959-1960, k čemuž existují oficiální úřední doklady (stanovisko Rady MNV, vyhotovený a zaplacený geometrický plán atd.), nedošlo však k registraci příslušných smluv na tehdejší státní geodézii.
Starosta je pověřen podpisem kupních smluv.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

že po zrušení usnesení č.9.5 Zastupitelstva obce Kamenice ze dne 27.3. 2008, bude materiál znovu předložen k projednání Radou obce Kamenice a bude případně rozhodnuto o novém zveřejnění záměru obce k prodeji části pozemku parc.č.855/2 v k.ú. Těptín dle současné situace v menším rozsahu.

III. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

podat informaci o přijatém usnesení ze Zastupitelstva obce Kamenice.

Termín: 30.6.2020

8/19/ZOK/2020 Uzavření Kupní smlouvy o koupi nemovité věci spoluvlastnické podílu o velikosti id.1/30 u každého pozemku: p.č. 318/11, p.č. 318/14, p.č. 318/15 do vlastnictví obce Kamenice v k.ú. Štiřín
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

podle ustanovení § 85 písm. a)  ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Kupní smlouvy mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako prodávající, a Obcí Kamenice, jako kupující, kde předmětem prodeje budou spoluvlastnické podíly o velikosti id. 1/30 na pozemcích:

- pozemku  parc.č.: 318/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace -  o evidované výměře 966 m2

- pozemku parc.č.: 318/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o evidované výměře 28 m2

- pozemku parc. č.: 318/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 51 m2, vše v obci Kamenice a kat. území Štiřín.

Správní poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující.

Kupní cena byla smluvními stranami sjednána v celkové výši 10.000,- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých).

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy

Termín: 30.9.2020

9/19/ZOK/2020 Darovací smlouva - převod do vlastnictví obce Kamenice - podíl o velikosti id. 1/20 na pozemku parc. č.: 318/11, k.ú Štiřín
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

uzavření Darovací smlouvy mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , společně jako Dárci a Obcí Kamenice, jako Obdarovanou, kde předmětem převodu je podíl o velikosti id.1/20 na pozemku parc. č.: 318/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 966 m2, zapsáno na listu vlastnictví č. 3558, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ, katastrální území Štiřín, obec Kamenice. Starosta je pověřen podpisem Darovací smlouvy.

Správní poplatek za vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí uhradí Obdarovaný.

 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

uzavření Darovací smlouvy 

Termín: 31.10.2020

10/19/ZOK/2020 Smlouva o budoucí darovací smlouvě na bezúplatný převod spoluvlastnických podílů pozemků pod komunikací v ul. Slámová v k.ú. Štiřín do vlastnictví obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

podle ustanovení § 85 písm. a)  ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , společně jako "budoucí dárce 1", ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ "budoucí dárce 2", ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░   společně jako "budoucí dárce 3", ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , "budoucí dárce 4", ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ "budoucí dárce 5",  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , "budoucí dárce 6"  všichni společně jako budoucími dárci  na straně jedné a obcí Kamenice jako budoucí obdarovanou na straně druhé, jejímž předmětem je 

a) budoucí darování spoluvlastnických podílů na pozemcích parc.č.318/11, parc.č.318/14, parc.č.318/15, parc.č.318/39, parc.č.318/40, parc.č.318/41, parc.č.318/42, vše v k.ú. Štiřín (pozemky pod komunikací v ul. Slámová), do vlastnictví obce Kamenice, tak jak je uvedeno ve smlouvě, která je přílohou tohoto usnesení a dále

b) závazek obce vybudovat na pozemcích parc.č. 318/11, parc.č.318/14, parc.č.318/15, parc.č.318/39, parc.č.318/40, parc.č.318/41, parc.č.318/42, vše v k.ú. Štiřín, novou komunikaci a dále

c) závazek budoucích dárců na novou komunikaci v ul. Slámová přispět finanční částkou ve výši 454.448,-Kč.

Podmínkou pro uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě je vyvázání všech zástavních práv smluvních, které nyní zatěžují pozemky. 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

uzavření Dohody o poskytnutí příspěvku mezi obcí Kamenice a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ společně jako spoluinvestor stavby "Rekonstrukce komunikace v ul. Slámová " , kde předmětem dohody je závazek spoluinvestora uhradit příspěvek na realizaci stavby "Rekonstrukce komunikace v ul. Slámová " ve výši 55.556,-Kč, a to nejpozději do 3 týdnů od uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby komunikace v ul. Slámová.  

III. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

uzavření Dohody o poskytnutí příspěvku mezi obcí Kamenice a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  jako spoluinvestorem stavby "Rekonstrukce komunikace v ul. Slámová " , kde předmětem dohody je závazek spoluinvestora uhradit příspěvek na realizaci stavby "Rekonstrukce komunikace v ul. Slámová " ve výši 10.000,-Kč, a to nejpozději do 3 týdnů od uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby komunikace v ul. Slámová.  

IV. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě darovací po vyvázání všech zástavních práv smluvních, které zatěžují pozemky. 

Termín: 31.12.2021

11/19/ZOK/2020 Smlouva o budoucí darovací smlouvě na bezúplatný převod spoluvlastnických podílů pozemků pod komunikací v ul. Slámová v k.ú. Štiřín do vlastnictví obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

po bodech 6,7 a 8 (schvalování pořízení změny 8, 9 a 10 ÚPO Kamenice) bude pokračováno body 15 a 16 původního návrhu a původní body 6, 7 a 8 (schválení pořízení změny 8, 9 a 10 ÚPO Kamenice) budou projednány po původním bodu návrhu č. 16. -  revokace usnesení.


12/19/ZOK/2020 Pojmenování nové ulice v obci Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

pojmenování nově vzniklé ulice v obci Kamenice, část obce Ládví  - Lužní.

 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

zavedení nového názvu ulice do základního registru  RÚIAN

Termín: 20.7.2020

13/19/ZOK/2020 Revokace usnesení 10/18/ZOK/2020 ze dne 6.5. 2020
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

změnu data nabytí účinnosti v usnesení 10/18/ZOK/2020 ze dne 6.5. 2020

změnu data plnění úkolu v usnesení 10/18/ZOK/2020 ze dne 6.5.2020

II. Zastupitelstvo obce Kamenice revokuje

usnesení  č 10/18/ZOK/2020 následovně :

II.  Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcí Kostelec u Křížků, zastoupené Petrou Francovou, starostkou obce. Dohoda nabývá účinnosti dne 1.1.2021.

III. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá

  1. Drahomíře Žáčkové

            1.1 zajistit uzavření dohody

                                                                                                                                          Termín: 31.7.2020