Znak
Zastupitelstvo obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Kamenice,
které se konalo dne 6.5.2020

1/18/ZOK/2020 Schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za zapisovatele zasedání paní Bc. Kateřinu Kottasovou.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za ověřovatele zápisu Ing. Martina Otáhala a Ing. Petra Valáška.


2/18/ZOK/2020 Schválení programu 18. Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

program dnešního zastupitelstva.


3/18/ZOK/2020 Změna jednacího řádu Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

zařazení nového bodu usnesení: VI. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje zastupitele PharmDr. Štěpána Růžičku a Ing. Martina Otáhala vytvořením nového jednacího řádu ZOK. Termín do 1.9.2020. Tento bod je zařazen po bodu V. a následující se přečíslují.


4/18/ZOK/2020 Změna jednacího řádu Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

sdělení Ministerstva vnitra a upozornění na nezákonnost ze dne 23. 3. 2020 a výzvu k zjednání nápravy do 1. 6. 2020 úpravou Jednacího řádu ZOK

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

nový Jednací řád ZOK ve znění níže uvedených změn, jehož celé znění je přílohou tohoto usnesení, a současně přijetím tohoto nového Jednacího řádu ZOK ruší Jednací řád ZOK ve znění naposledy měněném usnesením 4/16/ZOK/2020 ze dne 5. 2. 2020

III. Zastupitelstvo obce Kamenice ruší

článek VII. odst. 4 Jednacího řádu
článek X. odst. 3 Jednacího řádu
článek IV. odst. 3 a 4 Jednacího řádu
článek VI. odst. 8 Jednacího řádu

článek VI. odst. 10 Jednacího řádu
článek VI. odst. 14 Jednacího řádu

článek XIV. odst. 1, 2 a 3 Jednacího řádu
 

IV. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje nový

1.    článek X. odst. 3 Jednacího řádu ve znění:
Pokud kdokoliv z přítomných průběh zasedání zastupitelstva obce ruší, předsedající jej vyzve, aby této činnosti zanechal. Pokud není pořádku dosaženo, může předsedající osobu rušící zasedání vykázat nebo přerušit zasedání na dobu 10 min. Pokud ani poté není pořádku dosaženo, může předsedající předčasně ukončit zasedání s tím, že v souladu se zákonem svoláno tak, aby se konalo nejpozději do 15 dnů zasedání nové. Pokud kdokoliv z členů zastupitelstva s přerušením, popř. s předčasným ukončením zasedání zastupitelstva nesouhlasí, rozhodne o přerušení, popř. o předčasném ukončení zasedání zastupitelstvo hlasováním. 

2.    článek IV. odst. 3 Jednacího řádu ve znění:
Předkladatel, který chce, aby jeho návrh byl zařazen na navrhovaný program zasedání zastupitelstva, musí svůj návrh včetně potřebných podkladů předložit v písemné podobě přednostně prostřednictvím datové schránky, elektronicky na emailovou adresu podatelna@kamenice.cz nebo v počtu 1 výtisku na podatelně obecního úřadu obce Kamenice nejpozději 10 dnů před plánovaným termínem zasedání zastupitelstva tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 7 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva jeho členům.   O zařazení návrhů podaných po této lhůtě nebo až v průběhu zasedání na program zasedání rozhoduje zastupitelstvo, přičemž zastupitelstvo může tento návrh předložený po termínu odmítnout zařadit do programu.

3.    článek VI. odst. 8 Jednacího řádu ve znění:
Občan obce a osoby uvedené v § 16 odst. 3 a §17 ZO mají právo vyjádřit své stanovisko ke každému projednávanému návrhu v rámci rozpravy za podmínky, že se přihlásí písemně nejpozději po úvodním slově předkladatele materiálu, či v průběhu rozpravy zvednutím ruky. V případě pochybnosti, že se jedná o oprávněnou osobu dle § 16 a §17 ZO provede kontrolu oprávněnosti dané osoby vystoupit zaměstnanec úřadu obce Kamenice. Předsedající udělí slovo oprávněné osobě v rámci projednávaného materiálu, ke kterému chce vystoupit.  Oprávněná osoba je povinna dodržet věcnost a přiměřenost svého vystoupení. Oprávněná osoba je povinna dodržet ustanovení jednacího řádu Čl. VI. odst. 15 tohoto jednacího řádu. Dobu a četnost diskuzních vystoupení může předsedající upravit podle průběhu rozpravy tak, že navrhne konkrétní změnu omezení, v případě, že kterýkoli ze zastupitelů nesouhlasí s tímto postupem, rozhodne zastupitelstvo o dalším postupu hlasováním.

4.    článek VI. odst. 10 Jednacího řádu ve znění:
Zasedání zastupitelstva je veřejné. U osob jež nesplňují Čl. VI. odst. 8 tohoto jednacího řádu o jejich vystoupení rozhodne starosta obce, který jim udělí slovo v souladu s tímto jednacím řádem.

5.    článek VI. odst. 14 Jednacího řádu ve znění:
Ze zasedání zastupitelstva je možné pořizovat audiovizuální záznam. Pořizovatel je povinen při zpracování postupovat v souladu s obecně závazným právními předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění.

6.    článek XIV. odst. 1 Jednacího řádu ve znění:
Jednací řád zastupitelstva Obce Kamenice schválený usnesením ...... dne 6.5.2020

7.    článek XIV. odst. 2 Jednacího řádu ve znění:
Tento Jednací řád ruší Jednací řád zastupitelstva obce Kamenice posledně novelizovaný usnesením 4/16/ZOK/2020 ze dne 5. 2. 2020.

8.    článek XIV. odst. 3 Jednacího řádu ve znění:
Jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení zastupitelstvem obce. 
 

V. Zastupitelstvo obce Kamenice konstatuje

že zasedání se od tohoto okamžiku řídí novým Jednacím řádem

VI. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje

zastupitele PharmDr. Štěpána Růžičku a Ing. Martina Otáhala vytvořením nového jednacího řádu ZOK. Termín do 1.9.2020.

VII. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Ing. Pavlovi Čermákovi
1.1.

Starostovi obce Kamenice zveřejnění nového jednacího řádu, jehož celé znění je uvedeno v příloze tohoto usnesení

Termín: 29.5.2020

5/18/ZOK/2020 Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 2 schváleném ROK dne 15. 4. 2020
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

rozpočtové opatření č. 2 schválené Radou obce Kamenice dne 15. 4. 2020


6/18/ZOK/2020 Rozpočtové opatření č. 3
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

rozpočtové opatření č. 3: Příjmy: -7 798 331Kč, výdaje: +6 684 460Kč, financování +14 482 791Kč.


7/18/ZOK/2020 Účetní závěrka za rok 2019
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

účetní závěrku obce Kamenice za rok 2019

 


8/18/ZOK/2020 Závěrečný účet obce Kamenice za rok 2019
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Kamenice za rok 2019 včetně zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2019 "bez výhrad".

 


9/18/ZOK/2020 Závěrečný účet obce Kamenice za rok 2019
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

hlasování zastupitelstva po 22:00 hodině.


10/18/ZOK/2020 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu - Kostelec u Křížků
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcí Kostelec u Křížků, zastoupené Petrou Francovou, starostkou obce. Dohoda nabývá účinnosti nejpozději dne 31.08.2020.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

zajistit uzavření dohody.

Termín: 29.5.2020

11/18/ZOK/2020 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu - Radějovice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

třetí vystoupení Ing. Jany Kohlové a Stanislava Kalaše k tomuto bodu.


12/18/ZOK/2020 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření osadních výborů
I. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá

Radě obce Kamenice, aby neprodleně nechala zpracovat provozní a návštěvní řád hasičárny Všedobrovice a klubovny Struhařov a uzavřela pracovněprávní vztah s vybranými správci z těchto osad. Termín do 30.5.2020


13/18/ZOK/2020 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření osadních výborů
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

výroční zprávy o činnosti a hospodaření osadních výborů za rok 2019.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá

Radě obce Kamenice, aby neprodleně nechala zpracovat provozní a návštěvní řád hasičárny Všedobrovice a klubovny Struhařov a uzavřela pracovněprávní vztah s vybranými správci z těchto osad. Termín do 30.5.2020


14/18/ZOK/2020 Schválení pořízení změny č. 8 ÚPO Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice přerušuje

projednání tohoto bodu do 30.6.2020.


15/18/ZOK/2020 Schválení pořízení změny č. 9 ÚPO Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice přerušuje

projednání tohoto bodu do 30.6.2020.


16/18/ZOK/2020 Schválení pořízení změny č. 10 ÚPO Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice přerušuje

projednání tohoto bodu do 30.6.2020.


17/18/ZOK/2020 Výzva č. 2/2020 k podání žádostí o neinvestiční dotaci na podporu činnosti nestátních neziskových organizací
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

"Výzvu č. 2/2020 k podání žádosti o neinvestiční dotaci na podporu činnosti nestátních neziskových organizací (v případě dotačního programu ROZJEZDY jsou přípustné i fyzické osoby) působících na území obce Kamenice, které zajišťují sportovní, kulturní a volnočasovou aktivitu" včetně jejich příloh.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

Kanceláři obce Kamenice zveřejnění dokumentu na úřední desce obce Kamenice

Termín: 29.5.2020

18/18/ZOK/2020 Bezúplatný převod pozemku parc. č.493/101 v k.ú.Těptín do vlastnictví obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

podle ustanovení § 85 písm. a)  ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Darovací smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č.493/101 - orná půda, o výměře pozemku 87 m2, pozemek je zapsaný na listu vlastnictví č.1252, pro katastrální území Těptín v obci Kamenice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - východ, z vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do vlastnictví obce Kamenice, se sídlem Ringhofferovo nám. 434, Olešovice, 251 68 Kamenice, IČ:00240273. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit uzavření Darovací smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č.493/101.

 

Termín: 31.8.2020

19/18/ZOK/2020 Uzavření Kupní smlouvy na část pozemku parc.č.: 855/2 o výměře cca 217 m2 ve vlastnictví obce Kamenice v k.ú. Těptín
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

přeřazení bodu 18 - prodej části pozemku parc.č. 855/2 k.ú. Těptín před bod 17 - uzavření kupní smlouvy.


20/18/ZOK/2020 Uzavření Kupní smlouvy na část pozemku parc.č.: 855/2 o výměře cca 217 m2 ve vlastnictví obce Kamenice v k.ú. Těptín
I. Zastupitelstvo obce Kamenice přerušuje

projednání tohoto bodu do 30.6.2020.


21/18/ZOK/2020 Prodej části pozemku parc.č.855/2, k.ú. Těptín
I. Zastupitelstvo obce Kamenice přerušuje

projednání tohoto bodu do 30.6.2020.


22/18/ZOK/2020 Prodej pozemku parc. č.: 503/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m2, k.ú. Štiřín
I. Zastupitelstvo obce Kamenice přerušuje

projednání tohoto bodu do 30.6.2020.


23/18/ZOK/2020 Uzavření Kupní smlouvy o koupi nemovité věci spoluvlastnické podílu o velikosti id.1/30 u každého pozemku: p.č. 318/11, p.č. 318/14, p.č. 318/15 do vlastnictví obce Kamenice v k.ú. Štiřín
I. Zastupitelstvo obce Kamenice přerušuje

projednání tohoto bodu do 30.6.2020. Ukládá předkladatelům přerušené materiály předložit na červnové ZOK.