Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 35. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 20.3.2019

1/35/ROK/2019 Vyhodnocení veřejné zakázky 2/2019 "Poskytování služeb - telekomunikačních služeb (VoIP a GSM)"
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky "Poskytování služeb - telekomunikačních služeb (VoIP a GSM)".

II. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření rámcové smlouvy na poskytování telekomunikačních služeb ( VoIP a GSM) se společností O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 na dobu od 8.5.2019 do 7.5.2021 a pověřuje starostu obce vyjednáním smluvních podmínek v rozsahu zadávací dokumentace a podpisem smlouvy.

III. Rada obce Kamenice schvaluje

ukončení Rámcové smlouvy o podmínkách poskytování služeb elektronických komunikací uzavřené s O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 ze dne 5.5.2017.

IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit ukončení rámcové smlouvy ze dne 7.5.2017.

Termín: 29.3.2019
2. Ing. Daně Boxanové
2.1.

zajistit podpis rámcové smlouvy v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky 2/2019.

Termín: 30.4.2019

2/35/ROK/2019 Ringhofferovy trhy 2019
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření koncesní smlouvy se společností ComSTAR spol. s r.o., Třebohostická 14, 100 31 PRAHA 10, IČ: 48029246 dle předložené cenové nabídky.

II. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu Ing. Pavla Čermáka jednat o obsahu koncesní smlouvy.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

předloženou smlouvu předat k podpisu starostovi obce Kamenice

Termín: 22.3.2019

3/35/ROK/2019 Směrnice 2/2019 - Pravidla pro užívání znaku obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

Směrnici č. 2/2019 - Pravidla pro užívání znaku obce Kamenice k obecně závazné vyhlášce č. 1/2006 o symbolech obce a jejich užívání

II. Rada obce Kamenice svěřuje

starostovi a místostarostům obce Kamenice rozhodování o záležitostech působnosti obce stanovených radě dle § 102 článku 3 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a to v odůvodněných a naléhavých případech dle čl. 3 odst. 4 Směrnice 2/2019


4/35/ROK/2019 Pravidla pro zveřejňování písemností na úřední desce obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

směrnici č. 3/2019  Pravidla  pro zveřejňování  písemností na úřední desce obce Kamenice s účinností od 01.04.2019


5/35/ROK/2019 Záměr bezúplatného převodu obecních pozemků parc.č. 935 a parc.č.833/8, v k.ú. Těptín
I. Rada obce Kamenice schvaluje

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce o bezúplatném převodu pozemku parc.č.935 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m2 a pozemku parc.č. 833/8 - ostatní plocha, silnice, o výměře 1 m2, celková výměra obou dvou pozemků 5 m2, oba pozemky zapsané na listu vlastnictví č. 10001, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice,  v kat. území Těptín, předem určenému zájemci za účelem sjednocení vlastnictví pozemku parc.č. 12/2 v k.ú. Těptín s pozemkem parc.č.935, o výměře 4 m2 v k.ú. Těptín a s pozemkem parc.č.833/8 o výměře 1 m2, v k.ú. Těptín. Pozemky parc.č.935 a parc.č.833/8 jsou uvedeny v geometrickém plánu č.1766-42/2018, který je přílohou tohoto usnesení. Záměr bude zveřejněn na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zveřejnit záměr na úřední desce.

 

Termín: 31.3.2019

6/35/ROK/2019 Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti IS - prodloužená kanalizační stoka a vodovodní řad
I. Rada obce Kamenice doporučuje

zastupitelstvu obce odsouhlasit uzavření darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , (jako dárci a povinní ze služebnosti), ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ (jako dárce), a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ (jako povinní ze služebnosti) a Obcí Kamenice (jako obdarovaný a oprávněný ze služebnosti) na bezúplatný převod prodloužené kanalizační stoky a vodovodního řadu v pozemcích parc.č. 328/19 a 280/2 v katastrálním území Ládví, obec Kamenice.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Daně Boxanové
1.1.

zajistit předložení smlouvy k projednání zastupitelstvu obce.

Termín: 31.5.2019

7/35/ROK/2019 Žádosti o účelovou dotaci na činnost spolků a na akce realizované v roce 2019
I. Rada obce Kamenice schvaluje

poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací na sportovní, kulturní a zájmovou činnost spolků, sdružení právnických a fyzických osob pro rok 2019 pro následující subjekty v této výši:

 

  • Judo Club Kyklop, z.s.                                             35.000,- Kč
  • Český svaz včelařů, z.s., ZO Struhařov                   15.000,- Kč
  • Obnovený ochotnický spolek TYL o.s.                   49.000,- Kč
  • Spolek KAMENICKO                                             10.000,- Kč
  • Junák - český skaut, středisko Kamenice                 30.000,- Kč
  • SDH Těptín                                                               20.000,- Kč
II. Rada obce Kamenice doporučuje

Zastupitelstvu obce Kamenice schválit poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací na sportovní, kulturní a zájmovou činnost spolků, sdružení právnických a fyzických osob pro rok 2019 SK Kamenice, z.s. ve výši 150.000,- Kč a Mažoretky Hraběnky Kamenice, z.s. ve výši 80.000,- Kč.

III. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření veřejnoprávních smluv pro uvedené subjekty dle schválené vzorové veřejnoprávní smlouvy v příslušné modifikaci

IV. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu podpisem veřejnoprávních smluv

 

V. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

vyhotovení veřejnoprávních smluv pro výše uvedené subjekty

Termín: 5.4.2019

8/35/ROK/2019 Žádost o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

žádost ZŠ Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení

II. Rada obce Kamenice souhlasí

se změnou zápisu v rejstříku škol a školských zařízení na obor Základní škola speciální s účinností od 1.9.2019