Znak
Zastupitelstvo obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kamenice,
které se konalo dne 1.11.2018

1/5/ZOK/2018 Schválení programu zasedání - zapisovatelka
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za zapisovatele zasedání slečnu Andreu Burešovou


2/5/ZOK/2018 Schválení programu zasedání - ověřovatelé zápisu
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za ověřovatele zápisu pana Ing. Tomáše Mojžíška a  paní Ing. Janu Kohlovou


3/5/ZOK/2018 Schválení programu zasedání
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

program zasedání zastupitelstva.


4/5/ZOK/2018 Návrh na složení Rady obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

pětičlennou Radu obce Kamenice ve složení:

starosta

1. místostarosta

2. místostarosta

radní

radní


5/5/ZOK/2018 Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva obce Kamenice na 1
 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice si vyhrazuje

    rozhodování o tom, které funkce budou vykonávat dlouhodobě uvolnění členové Zastupitelstva obce Kamenice

III. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

že dlouhodobě uvolněnými členy jsou:
1. starosta obce Kamenice

 


6/5/ZOK/2018 Odměňování zastupitelů dle nařízení vlády č. 318/2018 Sb., v platném znění
I. Zastupitelstvo obce Kamenice stanovuje

měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného 1. místostarosty v maximální výši dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, s účinností

od 1. 11. 2018. 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice stanovuje

měsíční odměnu ostatním neuvolněným místostarostům ve výši 50% maximální výše stanovené v příloze č. 1 nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a to zaokrouhlenou na celé koruny dolů, s účinností od 1. 11. 2018.

III. Zastupitelstvo obce Kamenice stanovuje

měsíční odměnu členům zastupitelstva, členům rady, předsedům kontrolního a finančního výboru v maximální výši dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 318/2018 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 11. 2018.      

IV. Zastupitelstvo obce Kamenice stanovuje

sečtení výše odměn v případě souběhu funkcí.


7/5/ZOK/2018 Volba volební komise pro ustanovující zastupitelstvo
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

veškeré personální volby za veřejné                                         .


8/5/ZOK/2018 Volba starosty obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice volí

starostou obce Kamenice pana Ing. Pavla Čermáka


9/5/ZOK/2018 Volba 1.místostarosty obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice volí

prvním místostarostou obce Kamenice pana Ing. Petra Valáška


10/5/ZOK/2018 Volba 2.místostarosty obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice volí

druhým místostarostou obce Kamenice pana Ing. Tomáše Mojžíška


11/5/ZOK/2018 Volba radních obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice volí

radním obce Kamenice pana Jiřího Topinku


12/5/ZOK/2018 Volba radních obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice volí

radním obce Kamenice pana PharmDr. Štěpána Růžičku


13/5/ZOK/2018 Stanovení výborů Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice zřizuje

výbory Zastupitelstva obce Kamenice, a to:

1.

Finanční výbor

2.

Kontrolní výbor

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

počet a složení členů výborů a to:

Finanční výbor   - 3, ve složení předseda a 2 členové výboru

Kontrolní výbor  - 3, ve složení předseda a 2 členové výboru


14/5/ZOK/2018 Volba předsedů výborů
I. Zastupitelstvo obce Kamenice volí

předsedou finančního výboru pana Stanislava Kalaše

II. Zastupitelstvo obce Kamenice volí

předsedou kontrolního výboru pana Ing. Martina Otáhala,PhD.


15/5/ZOK/2018 Volba členů výborů
I. Zastupitelstvo obce Kamenice volí

členy finančního výboru paní Ing. Pavlu Klapalovou a pana Jiřího Topinku

II. Zastupitelstvo obce Kamenice volí

členy kontrolního výboru pana Ing. Jana Procházku a pána MUDr. Lukáše Lörince


16/5/ZOK/2018 Pověření členů zastupitelstva před kterými budou snoubenci činit prohlášení o uzavření manželství
I. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje

v souladu s ustanovením §658 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění a § 11a, odst. 1a zákona 301/2000 Sb. o matrikách v platném znění, na volební období 2018-2022 s účinností od 2.11.2018  všechny členy zastupitelstva obce Kamenice k přijímání prohlášení o uzavření manželství formou občanského sňatku

II. Zastupitelstvo obce Kamenice stanovuje

pro všechny výše uvedené oprávnění užívat při občanských obřadech závěsný odznak, který má uprostřed velký státní znak a po obvodu název Česká republika


17/5/ZOK/2018 Nákup pozemku v aukci
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

účast obce Kamenice ve výběrovém řízení s aukcí čís. SHMS/022/2018 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, územním pracovištěm Střední Čechy, odborem Hospodaření s majetkem státu, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 , na prodej pozemku parc.č.416 o výměře 795 m2, zapsaného na listu vlastnictví č.60000 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ pro katastrální území Ládví a obec Kamenici, za podmínek stanovených v "Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís.SHMS/022/2018 a jeho podmínkách".

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

nabytí pozemku parc. č. 416 o výměře 795 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 60000 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ pro katastrální území Ládví a obec Kamenice, do vlastnictví obce Kamenice ve veřejném výběrovém řízení s aukcí č. SHMS/022/2018 a uzavření následné kupní smlouvy mezi obcí Kamenice, jako kupujícím na straně jedné a mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako prodávajícím na straně druhé.

III. Zastupitelstvo obce Kamenice svěřuje

v souladu s ust. § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, v platném znění, radě obce Kamenice pravomoc rozhodnout o maximální výši nabízené kupní ceny za pozemek parc.č. 416 o výměře 795 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 60000 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ pro katastrální území Ládví a obec Kamenice, v aukci č. SHMS/022/2018, a o výši nejvyššího podání v aukci čís. SHMS/022/2018.

IV. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje

p. Pavla Čermáka, starostu obce Kamenice, aby za obec Kamenici podepsal nabídku uchazeče do výběrového řízení s aukcí č. SHMS/022/2018 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

V. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje

p. Pavla Čermáka, starostu obce Kamenice, aby se jako pověřený zástupce obce Kamenice osobně zúčastnil následné aukce č. SHMS/022/2018 pozemku parc. č. 416 o výměře 795 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 60000 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ pro katastrální území Ládví a obec Kamenice a aby jménem obce podával v aukci cenové nabídky až do výše nejvyššího podání dle usnesení rady obce Kamenice přijatého dle bodu III. tohoto usnesení zastupitelstva obce Kamenice.