Znak
Zastupitelstvo obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 33. zasedání Zastupitelstva obce Kamenice,
které se konalo dne 1.6.2022

1/33/ZOK/2022 Schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za zapisovatele zasedání paní Kristýnu Čičatko

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za ověřovatele zápisu Stanislava Kalaše a MUDr. Lukáše Lörince.


2/33/ZOK/2022 Protinávrh - Schválení programu 33. Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

přesunutí bodu č. 18 Projekt vstupu měst a obcí do Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o., prostřednictvím nově vzniklého dobrovolného svazku obcí a bod č. 5 ÚPO č. 12 na další zasedání ZOK a zároveň přesunutí bodu č. 11 Přísedící okresního soudu za bod č. 4 Podnět k projednání spolku Klidná Kamenice.


3/33/ZOK/2022 Schválení programu 33. Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

program dnešního zastupitelstva.


4/33/ZOK/2022 Podnět k projednání spolku Klidná Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

podnět spolku Klidná Kamenice ve věci zlepšení transparentnosti, nestrannosti a vyváženosti Zpravodaje z Kamenice, který byl doručen zastupitelům ve dnech 20.11.2021 a 13.2.2022. 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

nastavit společně s šéfredaktorem zpravodaje 

a.    stanovit společně s Redakční radou nová pravidla pro veřejnou debatu na významná témata obce Kamenice, tak aby byl poskytován stejný prostor různým názorovým proudům bez placení inzerce,
b.    zlepšit komunikaci s přispěvateli do zpravodaje,
c.    zajistit transparentnost obecního periodika tak, aby čtenář mohl jasně odlišit, co je placená inzerce.
 

Termín: 30.6.2022
III. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

umístění 4 celostran propagace jakéhokoli uskupení, které bude řádně zaregistrováno k podzimním komunálním volbám 2022 a to v zářijovém čísle zpravodaje z Kamenice.


5/33/ZOK/2022 Přísedící Okresního soudu Praha východ
I. Zastupitelstvo obce Kamenice navrhuje

kandidáta na funkci přísedící:

  • Bc. Hana Kýhosová, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
     
II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

písemné podání zprávy o zvolení či nezvolení výše navrženého kandidáta Okresnímu soudu pro Prahu - východ.

Termín: 30.6.2022

6/33/ZOK/2022 Schválení pořízení změny č. 13 ÚPO Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

ad a) návrh obsahu změny ÚPO Kamenice zpracovaný na základě žádosti o změnu od
podatelů: ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ a společnosti U zámecké obory s.r.o. dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
ad b) stanovisko pořizovatele konstatující úplnost návrhu dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

v souladu s ustanovením § 55a stavebního zákona obsah změny č. 13 ÚPO Kamenice a pořízení změny č. 13 tzv. zkráceným postupem, s tím, že změna vymezí plochu dopravní infrastrukturu v dané lokalitě dle skutečného stavu po severní straně lokality L10,
 

III. Zastupitelstvo obce Kamenice souhlasí

tím, že
ad a) pořizovatelem změny č. 13 bude Obecní úřad Kamenice, který si zajistí splnění kvalifikačních požadavků uzavřením příkazní smlouvy na pořízení této změny s Ing. arch. Radkem Bočkem, kdy náklady na odměnu pořizovatele ponese žadatelka, ad b) projektantem změny č. 13 bude společnost vybraná žadatelem a odsouhlasená pořizovatelem a určeným zastupitelem, splňující požadavky autorizace, kdy náklady na odměnu projektanta ponese žadatel, ad c) tzv. určeným zastupitelem bude dle předchozího usnesení zastupitelstva starosta Ing. Pavel Čermák, 

IV. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá

pořizovateli zajistit zpracování návrhu změny č. 13 ÚPO Kamenice.


7/33/ZOK/2022 Schválení obsahu a zkráceného postupu pořízení změny č. 11 ÚPO Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

ad a) obsah změny č. 11 ÚPO Kamenice dle přílohy tohoto materiálu,  
ad b) svá předchozí usnesení č. 7/30/ZOK/2021 a 10/30/ZOK/2021 ze dne 8.12.2021, kterým bylo uloženo spojit oba podněty do jedné změny územního plánu;   

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

obsah změny č. 11 ÚPO Kamenice a pořízení této změny tzv. zkráceným postupem pořízení dle ust. §§ 55a-55b stavebního zákona; 

III. Zastupitelstvo obce Kamenice souhlasí

tím, že projektantem změny bude společnost ATELIER M.A.A.T., s. r. o., Převrátilská 330, Tábor, IČ: 281 45 968, zodpovědným projektantem Ing. arch. Martin Jirovský, PhD., MBA., DiS.;

IV. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá

pořizovateli zajistit zpracování návrhu změny č. 11 ÚPO Kamenice a poté pořídit změnu dle příslušných ustanovení stavebního zákona.


8/33/ZOK/2022 Schválení pořízení změny ÚPO Kamenice, p. Rudolf Heinz
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

ad a) návrh obsahu změny ÚPO Kamenice dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
ad b) žádost o změnu od pana ░░░░ ░░░░ ze dne 9.5.2022 pod č.j. KAM-3709/2022/ KOK dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 
ad c) stanovisko pořizovatele konstatující úplnost návrhu dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

pořízení této změny s tím, že změna ponese pořadové č. 14, a ukládá pořizovateli zajistit stanoviska NATURA/SEA a poté předložit zastupitelům finální podobu obsahu této změny ke schválení,

III. Zastupitelstvo obce Kamenice souhlasí

tím, že 
ad a) pořizovatelem změny č. 14 bude Obecní úřad Kamenice, který si zajistí splnění kvalifikačních požadavků uzavřením příkazní smlouvy na pořízení této změny s Ing. arch. Radkem Bočkem, kdy náklady na odměnu pořizovatele ponese žadatel,   
ad b) projektantem změny č. 14 bude společnost vybraná žadatelem a odsouhlasená pořizovatelem a určeným zastupitelem, splňující požadavky autorizace, kdy náklady na odměnu projektanta ponese žadatel,   
ad c) tzv. určeným zastupitelem bude dle předchozího usnesení zastupitelstva starosta Ing. Pavel Čermák, 
 

IV. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá

pořizovateli zajistit zpracování návrhu změny č. 14 ÚPO Kamenice.


9/33/ZOK/2022 Procedurální hlasování o projednání a přesunutí bodů
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

projednat body Rozpočtové opatření č. 5/2022 a Počet členů zastupitelstva na nové volební období 2022 - 2026, zbylé body přesunout na nebližší ZOK.


10/33/ZOK/2022 Rozpočtové opatření č.5/2022
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

Rozpočtové opatření č.5/2022 v předloženém znění.


11/33/ZOK/2022 Počet členů zastupitelstva na nové volební období 2022 - 2026
I. Zastupitelstvo obce Kamenice stanovuje

počet členů zastupitelstva obce Kamenice na volební období 2022 - 2026 na 15 členů

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

zveřejnit usnesení o stanovení počtu zastupitelů na úřední desce

Termín: 3.6.2022