Znak
Zastupitelstvo obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 32. zasedání Zastupitelstva obce Kamenice,
které se konalo dne 27.4.2022

1/32/ZOK/2022 Schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za zapisovatele zasedání paní Kristýnu Čičatko

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za ověřovatele zápisu Alenu Mairichovou a Ing. Tomáše Syrůčka


2/32/ZOK/2022 Schválení programu 32. Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

program dnešního zastupitelstva.


3/32/ZOK/2022 Finanční dar Ukrajina
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

poskytnutí finančního daru v rámci mezinárodní humanitární pomoci Ukrajině postižené válkou pro organizace:

Člověk v tísni v částce 50 000 Kč

Post Bellum, správce projektu Paměť národa, v částce 50 000 Kč.


4/32/ZOK/2022 Závěrečný účet obce Kamenice za rok 2021
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad.


5/32/ZOK/2022 Účetní závěrka obce Kamenice za rok 2021
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

účetní závěrku obce Kamenice za rok 2021.


6/32/ZOK/2022 Seznámení s rozpočtovým opatřením č.2/2022
I. Zastupitelstvo obce Kamenice Bere na vědomí

rozpočtové opatření schválené Radou obce Kamenice dne 2. 3. 2022


7/32/ZOK/2022 Seznámení s rozpočtovým opatřením č.3/2022
I. Zastupitelstvo obce Kamenice Bere na vědomí

rozpočtové opatření č.3/2022 schválené Radou obce Kamenice dne 30. 3. 2022.


8/32/ZOK/2022 Rozpočtové opatření č.4/2022
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

rozpočtové opatření č. 4/2022 v předloženém znění.


9/32/ZOK/2022 Schválení pořízení změny č. 12 ÚPO Kamenice - Sídlo technických služeb
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

přerušení projednání bodu č. 10 Schválení pořízení změny č. 12 ÚPO a přesunutí na další zasedání zastupitelstva


10/32/ZOK/2022 Schválení pořízení změny č. 13 ÚPO Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

přerušení projednání bodu č. 11 Schválení pořízení změny č. 13 ÚPO a přesunutí na další zasedání zastupitelstva


11/32/ZOK/2022 Schválení pořízení změny ÚPO Kamenice - Kateřina Pokorná a Ing. Bc. Stanislav Vrabec
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

ad a) návrh na zahájení řízení o změně územního plánu Kamenice od navrhovatelů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,  
ad b) stanovisko pořizovatele dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice neschvaluje

pořízení změny na základě návrhu navrhovatelů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

III. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá

pořizovateli sdělit navrhovatelům, že jejich žádost nebyla zastupiteli schválena.  


12/32/ZOK/2022 Schválení pořízení změny ÚPO Kamenice - Vít Skružný
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

ad a) návrh obsahu změny územního plánu Kamenice zkráceným postupem od navrhovatele p. ░░░░ ░░░░ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,  
ad b) stanovisko pořizovatele konstatující úplnost návrhu dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice neschvaluje

pořízení změny na základě návrhu p. ░░░░ ░░░░ ,  

III. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá

pořizovateli sdělit navrhovateli, že jeho žádost nebyla zastupiteli schválena. 


13/32/ZOK/2022 Schválení pořízení změny ÚPO Kamenice - Radka Matoušková a Vladimíra Baloušová
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

ad a) návrh obsahu změny územního plánu Kamenice zkráceným postupem od navrhovatelek ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,  
ad b) stanovisko pořizovatele konstatující úplnost návrhu dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice neschvaluje

pořízení změny na základě návrhu navrhovatelek paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,  

III. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá

pořizovateli sdělit žadatelkám, že jejich žádost nebyla zastupiteli schválena. 


14/32/ZOK/2022 Darovací smlouva - Vodovodní zásobovací řad A35 do majetku obce Velké Popovice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Kamenice (jako dárce) a Obcí Velké Popovice, IČO 00240966, Ringhofferova 1, 251 69 Velké Popovice (jako obdarovaný) na bezúplatný převod části vodovodního zásobovacího řadu A35 v úseku od vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 397/11 v k.ú. Ládví (bez této šachty) až po vodoměrnou šachtu na pozemku parc. č. 661/2 v k.ú. Mokřany u Velkých Popovic (včetně této šachty) do majetku obce Velké Popovice. 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit uzavření smlouvy.

Termín: 31.8.2022

15/32/ZOK/2022 Směna oddělené části pozemku parc. č. 722/9 za oddělenou část pozemku parc. č. 255/6, vše v k.ú. Ládví
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

podle ustanovení § 85 písm. a) ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Směnné smlouvy mezi Obcí Kamenice jako "První směňující" a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  jako "Směňující č. 2", kde předmětem směny jsou části pozemku parc. č. 722/12 a 722/13 oddělené od pozemku 722/9 dle geometrického plánu č. 1735-24491/2021 o celkové výměře 15 m2, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vše v katastrálním území Ládví, ve vlastnictví Obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, za část pozemku parc. č. 255/7 o celkové výměře 15 moddělený od pozemku parc. č. 255/6 - zahrada o výměře 1.269 m2, zapsaný na listu vlastnictví č. 3993, v katastrálním území Ládví, pro obec Kamenice. Směňované pozemky jsou vyznačeny v geometrickém plánu č. 1735-24491/2021, který je přílohou tohoto materiálu. Starosta obce je pověřen podpisem směnné smlouvy.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis směnné smlouvy dle přijatého usnesení Zastupitelstva obce Kamenice.

Termín: 30.6.2022

16/32/ZOK/2022 Procedurální hlasování - neprojednané body
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

neprojednané body z dnešního zasedaní přesunout na nejbližší zasedání zastupitelstva.