Znak
Zastupitelstvo obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 31. zasedání Zastupitelstva obce Kamenice,
které se konalo dne 2.2.2022

1/31/ZOK/2022 Schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za zapisovatele zasedání paní Kristýnu Čičatko

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za ověřovatele zápisu Stanislava Kalaše a Mgr. Vladimíra Hladíka


2/31/ZOK/2022 Hlasování o protinávrhu - přesunutí bodu programu
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

přesunutí bodu programu s tím, že bod č. 4 Žádost o pořízení změny územního plánu se posouvá za bod č. 7 - Rozpočtové opatření č. 1/2022.


3/31/ZOK/2022 Schválení programu 31. Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

program dnešního zastupitelstva s výhradou, že byly předloženy zastupitelům podklady k jednání o jeden den později


4/31/ZOK/2022 Procedurální hlasování - záměna pořadí bodů
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

záměnu pořadí bodů č. 5 OZV Obce Kamenice č. 1/2022 a bodu č. 6 Seznámení s rozpočtovým opatřením 12/2021.


5/31/ZOK/2022 Seznámení s rozpočtovým opatřením č.12/2021
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

rozpočtové opatření č.12/2021 schválené Radou obce Kamenice dne 31. 12. 2021.


6/31/ZOK/2022 Obecně závazná vyhláška obce Kamenice č. 1/2022 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje a vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

zveřejnění obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 na úřední desce.

Termín: 25.2.2022

7/31/ZOK/2022 Rozpočtové opatření č.1/2022
I. Zastupitelstvo obce Kamenice Schvaluje

rozpočtové opatření č.1/2022 v předloženém znění.


8/31/ZOK/2022 Žádost o pořízení změny územního plánu obce Kamenice pro pozemek p.č. 513 a st. 934, k.ú. Ládví
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

ad a) návrh obsahu změny ÚPO Kamenice zpracovaný na základě žádostí o změnu paní░░░░ ░░ ze dne 23.11.2021 - příloha č. 1 tohoto materiálu, 
ad b) stanovisko pořizovatele konstatující úplnost návrhu - příloha č. 2 tohoto materiálu, 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice neschvaluje

 pořízení změny ÚPO Kamenice na základě žádosti paní ░░░░ ░░ a ukládá pořizovateli informovat o tom žadatelku,


9/31/ZOK/2022 Strategický plán 2022 - 2027
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

aktualizaci analytických podkladů Strategického programového dokumentu k 11/2021.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

prodloužení platnosti Strategického plánu obce Kamenice schváleného 23.2.2016 do 30.6.2022.


10/31/ZOK/2022 Pojmenování nové ulice v obci Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

pojmenování nově vzniklé ulice v obci Kamenice, část obce Struhařov Souběžná

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

zavedení nového názvu ulice do základního registru RÚIAN

Termín: 31.3.2022