Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 119. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 22.12.2021

1/119/ROK/2021 Bezúplatný převod majetku na MŠ Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

bezúplatný převod majetku z majetku zřizovatele na Mateřskou školu Kamenice:

automobil Volkswagen Caddy skříň, 2.0 TDi 

 

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Marcele Michalikové
1.1.

zajistit podpis bezúplatného převodu starostou.

Termín: 7.1.2022

2/119/ROK/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SoVB IP-12-6017496/2
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SoVB IP-12-6017496/2 s obsahem věcného břemene umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení distribuční soustavy, mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 (jako oprávněnou). Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 651/8, v kat. území Štiřín, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 30.6.2022

3/119/ROK/2021 Přechod Sídliště I. - Sídliště II. - hodnocení nabídek
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

předložený protokol o otevírání obálek a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek doručených ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "Přechod Sídliště I. - Sídliště II.".

II. Rada obce Kamenice schvaluje

výběr dodavatele KVS stavební s.r.o., se sídlem Kolbenova 616/34, 190 00, Praha 9, IČ: 28982703, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a umístil se na prvním místě s nabídkovou cenou 1 732 059,15,- Kč bez DPH t.j. 2 095 791,57,- Kč včetně DPH.

III. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu obce podpisem smlouvy.

IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

předložení smlouvy starostovi obce k podpisu.

Termín: 1.2.2022

4/119/ROK/2021 Uzavření Nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 628/1 o výměře 18 m2 v k.ú. Ládví
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Nájemní smlouvy na dobu neurčitou na část pozemku parc. č. 628/1, prostor o celkové výměře 18 m2, ostatní plocha, jiná plocha, za účelem umístění buňky pro odběrové místo Covid 19, zapsaný na LV 10001, k.ú. Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, s přihlášeným zájemcem cm data, s.r.o., zastoupená jednatelem Mgr. Alešem Zavoralem, IČO: 05435765, se sídlem Ortenovo náměstí 1524/36, 170 00 Praha 7 - Holešovice, za nájemné ve výši 3.000,- Kč/měsíčně + DPH + spotřeba el. energie.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 628/1. 

Termín: 28.2.2022

5/119/ROK/2021 Prodloužení nájemních smluv v bytovém domě v Truhlářské ulici č.p. 855, k.ú. Těptín
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě na byt č. 1 o velikosti 31 m2, ul.Truhlářská č.p.855, v bytovém domě v Těptíně, s nájemcem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ kde předmětem Dodatku č. 5 je prodloužení doby nájmu na dobu určitou od 1.1.2022 do 30.06.2022. Starosta je pověřen jeho podpisem.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě na byt č. 12 o velikosti 31,20 m2, ul.Truhlářská č.p.855, v bytovém domě v Těptíně, s nájemcem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , kde předmětem Dodatku č. 2 je prodloužení doby nájmu na dobu určitou od 1.1.2022 do 31.3.2022. Starosta je pověřen jeho podpisem.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Za obec zajistit předložení dodatků žadatelům k podpisu a uzavření dle jednotlivých bodů v usnesení. 

Termín: 31.3.2022

6/119/ROK/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SoVB IP-12-6017755/VB1
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SoVB IP-12-6017755/VB1 s obsahem věcného břemene umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení distribuční soustavy, mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 (jako oprávněnou). Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 397/1, v kat. území Ládví, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 30.6.2022

7/119/ROK/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SoVB IV-12-6026010/VB1
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SoVB IV-12-6026010/VB1 s obsahem věcného břemene umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení distribuční soustavy, mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 (jako oprávněnou). Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 628/11, v kat. území Ládví, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 30.6.2022

8/119/ROK/2021 Informace o změně termínu
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

změnu termínu:
úkolu č. 6124 z usnesení 5/105/ROK/2021  Chodník Struhařov - reklamace - nový termín 28.2.2022