Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 118. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 8.12.2021

1/118/ROK/2021 Obecně závazná vyhláška obce Kamenice č. 5/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
I. Rada obce Kamenice Bere na vědomí

Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad.

II. Rada obce Kamenice doporučuje

Zastupitelstvu obce Kamenice vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

obecně závaznou vyhlášku předložit k projednání na Zastupitelstvu obce Kamenice na jednání dne 8.12.2021.

Termín: 31.12.2021

2/118/ROK/2021 DODATKY K DOHODÁM O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NA VODOVOD, KANALIZACI A PLYN
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření dodatků z Dohod o poskytnutí příspěvku na kanalizaci, vodovod a plyn v obci Kamenice mezi obcí Kamenice a vlastníkem objektu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ . Podpisem dodatků je pověřena starosta.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit uzavření dodatků.

Termín: 31.1.2022

3/118/ROK/2021 DOHODA VLASTNÍKŮ PROVOZNĚ SOUVISEJÍCÍCH KANALIZACÍ - ULICE LEVANDULOVÁ
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací a jejich vzájemných právech a povinnostech mezi obcí Kamenice a investory ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  aby bylo zajištěno plynulé provozování vzájemně navazujících kanalizací do doby, než bude kanalizace vybudovaná investory převzata do vlastnictví obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem dohody.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit uzavření dohody.

Termín: 31.1.2022

4/118/ROK/2021 Nájemní smlouva na byt č. 7
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 7 o velikosti 51,20 m2 v bytovém domě v Těptíně, v ul. Truhlářská č.p. 855 mezi obcí Kamenice jako pronajímatelem a nájemcem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za nájemné ve výši 4.900,- Kč/měsíc + zálohové a paušální platby za služby/měsíc s účinností ode dne podepsání smlouvy do 30.6.2022 s možností prodloužení smlouvy o tři měsíce.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit uzavření nájemní smlouvy.

Termín: 28.2.2022
III. Rada obce Kamenice bere na vědomí

Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 11 ze dne 1.9.2021.


5/118/ROK/2021 Nájemní smlouva - dlouhodobý pronájem víceúčelového hřiště, k.ú. Těptín
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Nájemní smlouvy na dlouhodobý pronájem víceúčelového hřiště - pozemek parc. č. 653/7, k.ú. Těptín - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha a šatny parc.č.st. 909, k.ú. Těptín - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1061, mezi obcí Kamenice jako pronajímatelem a nájemci:

- Rugby Club STRONG GIRLS, z.s., Kamlerova 163/11, 251 01 Říčany, IČ: 07949308, za nájemné ve výši 500,- Kč za hodinu, s účinností ode dne podepsání nájemní smlouvy do 30.6.2022

- Rodinné centrum Kameňáček, z.s., Ringhofferova 1062, 251 68 Kamenice, IČ: 5933013, za nájemné ve výši 150,- Kč za hodinu, s účinností ode dne podepsání nájemní smlouvy do 30.6.2022

- SK Kamenice, z.s., Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68 Kamenice, IČ: 43750745, za nájemné ve výši 500,- Kč za hodinu, s účinností ode dne podepsání nájemní smlouvy do 30.6.2022

Starosta je pověřen podpisem smluv.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis nájemních smluv.

Termín: 28.2.2022

6/118/ROK/2021 DODATEK K DOHODĚ O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NA KANALIZACI
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření dodatku z Dohody o poskytnutí příspěvku na kanalizaci v obci Kamenice mezi obcí Kamenice a vlastníky objektu ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ . Podpisem dodatku je pověřena starosta.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit uzavření dodatku.

Termín: 31.1.2022

7/118/ROK/2021 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-6029191/VB2
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6029191/VB2 mezi Obcí Kamenice (jako "Budoucí povinnou") a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035 (jako "Budoucí oprávněnou"), smlouva SoBS VB_ČEZd_0035r01z02. Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc.č. 646/20, kat. území Ládví, vše ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohody o poskytnutí příspěvku.

Termín: 30.6.2022
III. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Dohody o poskytnutí příspěvku mezi Obcí Kamenice a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ (jako spoluinvestorem). Starosta je pověřen podpisem smlouvy.


8/118/ROK/2021 Memorandum o vzájemné spolupráci týkající se příprav projektu "Vstup měst a obcí" do společnosti Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
I. Rada obce Kamenice doporučuje

zastupitelstvu schválit memorandum o vzájemné spolupráci se společností  SUEZ CZ a.s., IČO: 25638955 týkající se příprav projektu "Vstup měst a obcí " do  Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o., IČO: 47535865. Starosta je pověřen podepsáním memoranda.

 

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit předložení memoranda k projednání na zastupitelstvo obce konané dne 8.12.2021.

Termín: 31.12.2021

9/118/ROK/2021 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-6028443/2, Štiřín, Stříbrná
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6028443/2 -Kamenice - Struhařov, Stříbrná - kNN - parc. č. 344/10 mezi Obcí Kamenice (jako "Budoucí povinnou") a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035 (jako "Budoucí oprávněnou"), smlouva ČEZd_SoBS VB. Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc.č. 344/21, kat. území Štiřín, vše ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohody o poskytnutí příspěvku.

Termín: 30.6.2022
III. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Dohody o poskytnutí příspěvku mezi Obcí Kamenice a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ . Starosta je pověřen podpisem smlouvy.


10/118/ROK/2021 Obecně závazná vyhláška obce Kamenice č. 6/2021 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci
I. Rada obce Kamenice Bere na vědomí

Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci

II. Rada obce Kamenice doporučuje

Zastupitelstvu obce Kamenice vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

obecně závaznou vyhlášku předložit k projednání na Zastupitelstvu obce Kamenice na jednání dne 8.12.2021.

Termín: 31.12.2021

11/118/ROK/2021 Výroční zpráva - MŠ Kamenice
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

výroční zprávu MŠ Kamenice za rok 2020 - 2021


12/118/ROK/2021 Žádosti o účelovou dotaci na provoz spolků a na akce realizované v roce 2021
I. Rada obce Kamenice schvaluje

poskytnutí dotace z dotačního programu Provoz, Akce, Rozjezdy na sportovní, kulturní a volnočasovou aktivitu právnických a fyzických osob pro rok 2021 pro následující subjekty v této výši:

AKCE:

  • Mažoretky Hraběnky Kamenice, z.s.                                        30.000,- Kč

 

II. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření veřejnoprávních smluv pro uvedené subjekty dle schválené vzorové veřejnoprávní smlouvy v příslušné modifikaci

III. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu podpisem veřejnoprávních smluv

 

IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

vyhotovení veřejnoprávních smluv pro výše uvedené subjekty

Termín: 24.12.2021

13/118/ROK/2021 Přehled činností a požadavků osadních výborů
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

zápisy z jednání osadních výborů v roce 2021 a přehled požadavků osadních výborů pro rok 2022.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Petrovi Valáškovi
1.1.

předložit Zastupitelstvu obce na vědomí, seznámit osadní výbory po doplnění zbývajících zápisů z jednání OV.

 

 

Termín: 28.2.2022

14/118/ROK/2021 Převod výsledku hospodaření PO Kulturní centrum
I. Rada obce Kamenice schvaluje

Převod výsledku hospodaření příspěvkové organizace Kulturní centrum za rok 2020 ve výši 96 697,09Kč do fondu investic.


15/118/ROK/2021 Žádost o finanční dar Českému svazu ochránců přírody, základní organizaci Vlašim
I. Rada obce Kamenice schvaluje

poskytnutí příspěvku Českému svazu ochránců přírody, základní organizaci Vlašim, sídlem Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim ve výši 5 000,- Kč.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Kamenice a Českým svazem ochránců přírody, základní organizaci Vlašim.

III. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu obce podpisem darovací smlouvy

IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

Vyhotovení darovací smlouvy pro výše uvedený subjekt

Termín: 15.12.2021

16/118/ROK/2021 Rozpočet 2022 a střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024 příspěvkových organizací obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice Schvaluje

rozpočet příspěvkových organizací pro rok 2022 takto:

ZŠ dle předloženého návrhu

MŠ dle předloženého návrhu

KC dle předloženého návrhu

TS dle předloženého návrhu

 

II. Rada obce Kamenice Schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací pro roky 2023 - 2024 takto:

ZŠ dle předloženého návrhu

MŠ dle předloženého návrhu

KC dle předloženého návrhu

TS dle předloženého návrhu


17/118/ROK/2021 Obecně závazná vyhláška obce Kamenice č. 7/2021 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění
I. Rada obce Kamenice Bere na vědomí

Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2021 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

II. Rada obce Kamenice doporučuje

Zastupitelstvu obce Kamenice vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2021 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

obecně závaznou vyhlášku předložit k projednání na Zastupitelstvu obce Kamenice na jednání dne 8.12.2021.

Termín: 31.12.2021

18/118/ROK/2021 Informace o změně termínu
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

změnu termínu:
úkolu č. 6587 z usnesení 11/114/ROK/2021 Nový chodník v ulici Jednosměrná, Kamenice  - hodnocení nabídek nový termín 31.12.2021.