Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 117. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 24.11.2021

1/117/ROK/2021 Revokace usnesení 5/113/ROK/2021 ze dne 13.10.2021
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

změnu bytové jednotky u nájemní smlouvy s nájemcem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

II. Rada obce Kamenice revokuje

usnesení č. 5/113/ROK/2021 následovně: 

 

II. Rada obce Kamenice schvaluje:

 

uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 10 o velikosti 31,10 m2 v bytovém domě v Těptíně, v ul. Truhlářská č.p. 855 mezi obcí Kamenice jako pronajímatelem a nájemcem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  za nájemné ve výši 3.000,- Kč/měsíc + zálohové a paušální platby za služby/měsíc s účinností ode dne podepsání smlouvy do 31.5.2022 s možností prodloužení smlouvy o tři měsíce.


2/117/ROK/2021 Program Zastupitelstva obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Kamenice konaného dne 8.12.2021, uvedeného v příloze usnesení.


3/117/ROK/2021 Rozpočtové opatření č.10
I. Rada obce Kamenice schvaluje

rozpočtové opatření č. 10 v předloženém znění.


4/117/ROK/2021 Smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu
I. Rada obce Kamenice schvaluje

Smlouvu o poskytnutí příspěvku na úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zveřejnit Smlouvu o poskytnutí příspěvku na úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu na stránkách obce.

Termín: 31.12.2021

5/117/ROK/2021 Smlouva o provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obce Kamenice, Sulice, Kostelec u Křížků a Křížkový Újezdec
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obce Kamenice, Sulice, Kostelec u Křížků a Křížkový Újezdec mezi vlastníky vodohospodářské infrastruktury (obcí Kamenice. IČ:00240273, se sídlem Ringhofferovo nám. 434, Kamenice, 251 68, obcí Sulice, IČ:00240818, se sídlem Sulická 155, Sulice, 251 68, obcí Kostelec u Křížků, IČ:00240354, se sídlem Kostelec u Křížků 73, Kamenice, 251 68  a obcí Křížkový Újezdec, IČ:00240397, se sídlem Křížkový Újezdec 37, Kamenice, 251 68)  a provozovatelem Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o., IČ:47535865, se sídlem Černoleská 1600, 25601 Benešov. Starosta je pověřen podpisem Smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit podepsání Smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obce Kamenice, Sulice, Kostelec u Křížků a Křížkový Újezdec mezi vlastníky vodohospodářské infrastruktury a provozovatelem. 

Termín: 31.3.2022

6/117/ROK/2021 Pojmenování nové ulice
I. Rada obce Kamenice doporučuje

Zastupitelstvu obce Kamenice schválit pojmenování nové ulice v části obce Struhařov.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

Předložit Zastupitelstvu obce Kamenice k projednání  pojmenování nové ulice v části obce Struhařov.

Termín: 8.12.2021

7/117/ROK/2021 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 628/1, k.ú. Ládví, Ringhofferovo náměstí
I. Rada obce Kamenice schvaluje

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce k pronájmu části pozemku p. č. 628/1, o celkové výměře 18 m2, ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného na LV 10001, k.ú. Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice. Plocha je vyznačena v situačním plánku, který je přílohou tohoto materiálu. Zveřejněný záměr bude vyvěšen na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů. Nabídky musí být podány písemně a v případě přihlášení více zájemců bude rozhodovat výše nabídnuté ceny.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 628/1, v k.ú. Ládví na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.

Termín: 28.2.2022