Znak
Obec Kamenice
Usnesení
115. Rady obce Kamenice
konané dne 10.11.2021
číslo usnesení 12/115/ROK/2021/Veřejný
Podání žádosti o delegování rozsahu výkonu státní správy
I. Rada obce Kamenice schvaluje

podání žádosti o delegování určitého rozsahu výkonu státní správy ve smyslu ustanovení § 66b odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, a to pro oblast přenesené působnosti v oblasti ochrany životního prostředí - vodoprávní řízení, a územního plánování (pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií pro obce ve správním obvodu, pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod, zpracování souhrnných stanovisek obce pro územní a stavební řízení, vydávání závazných stanovisek úřadu územního plánování) a agendy osobních dokladů (občanských průkazů, cestovních pasů a řidičských průkazů), agendu osobních dokladů.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Mgr. Jakubu Lapáčkovi
1.1.

vypracovat žádost v rozsahu dle čl. I.

Termín: 15.1.2022
v.r. Ing. Pavel Čermák
Starosta
v.r. Ing. Petr Valášek
První místostarosta