Znak
Obec Kamenice
Usnesení
115. Rady obce Kamenice
konané dne 10.11.2021
číslo usnesení 10/115/ROK/2021/Veřejný
Komunikace Tyrkysová - hodnocení nabídek
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

předložený protokol o otevírání obálek a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek doručených ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "Komunikace Tyrkysová".

II. Rada obce Kamenice schvaluje

výběr dodavatele Mrakulastav s.r.o., se sídlem Třešňová 864, 251 68, Kamenice - Těptín, IČ: 07928343, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a umístil se na prvním místě s nabídkovou cenou 1 525 792,85,- Kč bez DPH t.j. 1 846 209,35,- Kč včetně DPH.

III. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu obce podpisem smlouvy.

IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

předložení smlouvy starostovi obce k podpisu.

Termín: 31.12.2021
v.r. Ing. Pavel Čermák
Starosta
v.r. Ing. Petr Valášek
První místostarosta