Znak
Obec Kamenice
Usnesení
115. Rady obce Kamenice
konané dne 10.11.2021
číslo usnesení 9/115/ROK/2021/Veřejný
Dodatek č.1 k SoD 0131/2021 - Rekonstrukce komunikace k ČOV
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 0131/2021 uzavřené se společností BAUWERK s.r.o. se sídlem Vyšehradská 1349/2, 12800 Praha 2, IČ: 02382270 dne 16.9.2021, kterým se mění cena za dílo.

II. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu podpisem dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 0131/2021.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

předložení dodatku č.1 starostovi obce k podpisu.

Termín: 31.12.2021
v.r. Ing. Pavel Čermák
Starosta