Znak
Obec Kamenice
Usnesení
115. Rady obce Kamenice
konané dne 10.11.2021
číslo usnesení 3/115/ROK/2021/Veřejný
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6026473/VB/001
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6026473/VB/001- s obsahem věcného břemene umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení distribuční soustavy, mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 (jako oprávněnou). Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 646, v kat. území Štiřín, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 30.6.2022
v.r. Ing. Pavel Čermák
Starosta
v.r. Ing. Petr Valášek
První místostarosta