Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 115. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 10.11.2021

1/115/ROK/2021 Záměr pronájmu prodejní plochy - stanoviště č. 4 na části pozemku parc.č. 628/1, k.ú. Ládví, Ringhofferovo náměstí
I. Rada obce Kamenice schvaluje

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce k pronájmu stanoviště č. 4 prodejní plochy (tržiště), na části pozemku p. č. 628/1, o celkové výměře 18 m2, ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného na LV 10001, k.ú. Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice. Plocha je vyznačena v situačním plánku, který je přílohou tohoto materiálu. Zveřejněný záměr bude vyvěšen na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů. Nabídky musí být podány písemně a v případě přihlášení více zájemců bude rozhodovat výše nabídnuté ceny.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zveřejnit záměr pronájmu prodejní plochy tržiště - stanoviště č. 4 na pozemku p.č. 628/1, v k.ú. Ládví na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.

Termín: 31.1.2022

2/115/ROK/2021 Schválení výjimky ve věci počtu žáků MŠ Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

žádost Mateřské školy Kamenice, Ringhofferova 437, 251 68 Kamenice o schválení výjimky v

počtu dětí pro školní rok 2021/2022 v souladu s § 23 ods.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění takto:

- poskytovat činnost školy a školského zařízení pro 96 žáků

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

informovat o přijatém usnesení ředitelku Mateřské školy Kamenice, Ringhofferova 437, 251 68 Kamenice

Termín: 27.11.2021

3/115/ROK/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6026473/VB/001
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6026473/VB/001- s obsahem věcného břemene umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení distribuční soustavy, mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 (jako oprávněnou). Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 646, v kat. území Štiřín, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 30.6.2022

4/115/ROK/2021 Žádost MŠ Kamenice - schválení přerušení provozu
I. Rada obce Kamenice schvaluje

žádost MŠ Kamenice, Ringhofferova 437,Olešovice - Kamenice, 251 68  k přerušení provozu ve dnech 27.12.2021 do 2.1.2022 včetně - tj. 5 pracovních dnů


5/115/ROK/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6026967/1
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6026967/1- s obsahem věcného břemene umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení distribuční soustavy, mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 (jako oprávněnou). Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 725/27, v kat. území Těptín, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 30.6.2022

6/115/ROK/2021 Prodloužení nájemních smluv v bytovém domě v Truhlářské ulici č.p. 855, k.ú. Těptín
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Dodatku č. 10 k Nájemní smlouvě na byt č. 8 o velikosti 34,8 m2, ul. Truhlářská č.p.855, v bytovém domě v Těptíně, s nájemcem ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , kde předmětem Dodatku č. 10 je prodloužení doby nájmu na dobu určitou do 30.6.2022, podmínkou bezdlužnost. Starosta je pověřen jeho podpisem. 

II. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě na byt č. 5 o velikosti 39,75 m2, ul.Truhlářská č.p.855, v bytovém domě v Těptíně, s nájemcem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , kde předmětem Dodatku č. 5 je prodloužení doby nájmu na dobu určitou do 30.6.2022, podmínkou bezdlužnost. Starosta je pověřen jeho podpisem.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Za obec zajistit předložení dodatků žadatelům k podpisu a uzavření dle jednotlivých bodů v usnesení.   

Termín: 31.12.2021
IV. Rada obce Kamenice schvaluje

posunutí splatnosti nedoplatku vzniklého z Vyúčtování služeb za období 1.11.2020 - 27.5.2021 (vodné, stočné, el. energie) pro nájemkyni bytového domu v Truhlářské ulici č.p. 855, v Kamenici, ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nedoplatek ve výši 6.613,- Kč je nově splatný k 28.2.2022.

V. Rada obce Kamenice schvaluje

snížení úhrady za vodné a stočné za období 1.1.2020 - 27.5.2021 pro nájemkyni bytového domu v Truhlářské ulici č.p. 855, v Kamenici, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ z důvodu poškozeného vodoměru. Úhrada za vodné a stočné se nově stanovuje, dle zaplacených záloh, na částku 6.800,- Kč.

VI. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit kroky k prevenci vzniku pohledávek.

Termín: 31.12.2021

7/115/ROK/2021 Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených obcí Kamenice
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

zprávy vedoucích příspěvkových organizací obce - ZŠ Kamenice, MŠ Kamenice, Kulturní centrum, Technické služby Kamenice

 

II. Rada obce Kamenice schvaluje

odměny v navržené výši dle přílohy


8/115/ROK/2021 Přechod Sídliště I.- Sídliště II.
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku VZ 6/2021 "Přechod Sídliště I. - Sídliště II." a vypsání nového zadávacího řízení.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

vypsat nové zadávací řízení na veřejnou zakázku "Přechod Sídliště I.-II.".

Termín: 30.12.2021

9/115/ROK/2021 Dodatek č.1 k SoD 0131/2021 - Rekonstrukce komunikace k ČOV
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 0131/2021 uzavřené se společností BAUWERK s.r.o. se sídlem Vyšehradská 1349/2, 12800 Praha 2, IČ: 02382270 dne 16.9.2021, kterým se mění cena za dílo.

II. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu podpisem dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 0131/2021.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

předložení dodatku č.1 starostovi obce k podpisu.

Termín: 31.12.2021

10/115/ROK/2021 Komunikace Tyrkysová - hodnocení nabídek
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

předložený protokol o otevírání obálek a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek doručených ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "Komunikace Tyrkysová".

II. Rada obce Kamenice schvaluje

výběr dodavatele Mrakulastav s.r.o., se sídlem Třešňová 864, 251 68, Kamenice - Těptín, IČ: 07928343, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a umístil se na prvním místě s nabídkovou cenou 1 525 792,85,- Kč bez DPH t.j. 1 846 209,35,- Kč včetně DPH.

III. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu obce podpisem smlouvy.

IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

předložení smlouvy starostovi obce k podpisu.

Termín: 31.12.2021

11/115/ROK/2021 Vítání občánků - dárkové karty
I. Rada obce Kamenice schvaluje

pořízení 30 kusů  dárkových karet v hodně 700,-Kč/ 1 ks  od firmy DM drogerie markt, s.r.o. 


12/115/ROK/2021 Podání žádosti o delegování rozsahu výkonu státní správy
I. Rada obce Kamenice schvaluje

podání žádosti o delegování určitého rozsahu výkonu státní správy ve smyslu ustanovení § 66b odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, a to pro oblast přenesené působnosti v oblasti ochrany životního prostředí - vodoprávní řízení, a územního plánování (pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií pro obce ve správním obvodu, pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod, zpracování souhrnných stanovisek obce pro územní a stavební řízení, vydávání závazných stanovisek úřadu územního plánování) a agendy osobních dokladů (občanských průkazů, cestovních pasů a řidičských průkazů), agendu osobních dokladů.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Mgr. Jakubu Lapáčkovi
1.1.

vypracovat žádost v rozsahu dle čl. I.

Termín: 15.1.2022