Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 114. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 27.10.2021

1/114/ROK/2021 Nařízení o udržování a neudržování místních komunikací a chodníků, Plán zimní údržby 2021 - aktualizace
I. Rada obce Kamenice schvaluje

aktualizovaný plán zimní údržby obce Kamenice s platností od 1.11.2021.

II. Rada obce Kamenice vydává

nařízení č. 1/2021, které nahrazuje nařízení č. 1/2019 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a chodníků a vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost na území obce Kamenice v zimním období. 

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit uveřejnění nařízení č. 1/2021 na úřední desce a zaslání na vědomí Krajskému úřadu pro Středočeský kraj.

Termín: 30.11.2021

2/114/ROK/2021 Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy KD Kamenice - informace o postupu prací a hmg financování
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

informaci o postupu prací a harmonogram financování na akci "Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy KD Kamenice".


3/114/ROK/2021 Program Zastupitelstva obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Kamenice konaného dne 10. 11. 2021, uvedeného v příloze usnesení.


4/114/ROK/2021 Informace o změně termínu
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

zrušení úkolu:
č. 6261 z usnesení 1/107/ROK/2021 Záměr hráz Křísovského rybníka

změnu termínu úkolu:

č. 6202 z usnesení 3/106/ROK/2021 Záměr Komunikace Slámová, nový termín: 31.12.2021


5/114/ROK/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6026893/1
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6026893/1 - s obsahem věcného břemene umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení distribuční soustavy, mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 (jako oprávněnou). Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 613/20, v kat. území Ládví, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 30.6.2022

6/114/ROK/2021 Volba členů školské rady pro období 2022 - 2025
I. Rada obce Kamenice jmenuje

za zřizovatele dva členy školské rady:

pana Štěpána Růžičku

paní Michaelu Slámovou

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

předat jmenovací dekrety jmenovaným členům školské rady.

Termín: 31.12.2021

7/114/ROK/2021 Směrnice Oběh účetních dokladů
I. Rada obce Kamenice Schvaluje

směrnici č.2/2021 Oběh účetních dokladů, která nahrazuje směrnici Oběh účetních dokladů č.1/2011.


8/114/ROK/2021 Žádosti o účelovou dotaci na provoz spolků a na akce realizované v roce 2021
I. Rada obce Kamenice schvaluje

poskytnutí dotace z dotačního programu Provoz, Akce, Rozjezdy na sportovní, kulturní a volnočasovou aktivitu právnických a fyzických osob pro rok 2021 pro následující subjekty v této výši:

AKCE:

  • Judo Club Kyklop, z.s.                                            30.000,- Kč

 

II. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření veřejnoprávních smluv pro uvedené subjekty dle schválené vzorové veřejnoprávní smlouvy v příslušné modifikaci

III. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu podpisem veřejnoprávních smluv

 

IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

vyhotovení veřejnoprávních smluv pro výše uvedené subjekty

Termín: 12.11.2021

9/114/ROK/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6022576/1
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6022576/1 - s obsahem věcného břemene umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení distribuční soustavy, mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 (jako oprávněnou). Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 668, vše v kat. území Štiřín, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 30.6.2022

10/114/ROK/2021 Záměr dlouhodobých pronájmů pozemků ve Sportovním areálu v Kamenice na pozemcích parc.č. 653/1, 653/7 a st. 909, k.ú. Těptín, Jílovská ulice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce k dlouhodobému pronájmu pozemků:
1.a) Fotbalové hřiště a travnaté plochy kolem hřiště - pozemek parc. č. 653/1, k.ú. Těptín - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 
1.b) Víceúčelové hřiště - pozemek parc. č. 653/7, k.ú. Těptín - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 
1.c) Šatny - parc.č.st. 909, k.ú. Těptín  - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1061
Pozemky jsou zapsány na LV 10001, k.ú. Těptín, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice. Zveřejněný záměr bude vyvěšen na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů. Nabídky musí být podány písemně.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zveřejnit záměr dlouhodobého pronájmu pozemků ve Sportovním areálu v Kamenici na pozemcích parc.č. 653/1, 653/7 a st. 909, k.ú.  Těptín na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.

Termín: 31.1.2022

11/114/ROK/2021 Nový chodník v ulici Jednosměrná, Kamenice - hodnocení nabídek
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

předložené protokoly o nabídkách doručených ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce na akci "Nový chodník Jednosměrná, Kamenice".

II. Rada obce Kamenice schvaluje

výběr dodavatele KVS Stavební s.r.o., se sídlem Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9, IČ: 28982703, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a umístil se na prvním místě s nabídkovou cenou 9 951 525,98,- Kč bez DPH, t.j. 12 041 346,44,- Kč včetně DPH.

III. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu obce podpisem smlouvy.

IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

předložení smlouvy starostovi obce k podpisu.

Termín: 30.11.2021

12/114/ROK/2021 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 855/2 o výměře cca 39 m2 ve vlastnictví obce Kamenice v k.ú. Těptín
I. Rada obce Kamenice schvaluje

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce prodeje části pozemku parc.č. 855/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001, k.ú. Těptín, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, předem určenému zájemci za účelem sjednocení vlastnictví a faktického stavu. Plocha je vyznačena v situačním plánku, který je přílohou tohoto materiálu. Záměr bude zveřejněn na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc.č. 855/2  v k.ú. Těptín na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.

Termín: 28.2.2022