Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 113. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 13.10.2021

1/113/ROK/2021 Nákup vozu do svěřeného majetku TS Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

řediteli TS Kamenice Mgr. Alexu Dvorakovi, DiS nákup vozidla UTV dle přiloženého doporučení.

II. Rada obce Kamenice pověřuje

ředitele TS Kamenice Mgr. Alexe Dvoraka, DiS k nákupu tohoto vozidla.


2/113/ROK/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6025835/1
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6025835/1 - s obsahem věcného břemene umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení distribuční soustavy, mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 (jako oprávněnou). Věcné břemeno se zřizuje k pozemkům parc. č. 234/6 a  parc. č. 234/7, vše v kat. území Štiřín, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 30.6.2022

3/113/ROK/2021 Nákup myčky pro PO MŠ Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

nákup nové myčky v ceně 59 895Kč z vlastních prostředků PO MŠ Kamenice.


4/113/ROK/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-6018057/3
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-6018057/3 - s obsahem věcného břemene umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení distribuční soustavy, mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 (jako oprávněnou). Věcné břemeno se zřizuje k pozemkům parc. č. 811/1, parc. č. 811/3 a  parc. č. 820/1, vše v kat. území Těptín, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 31.5.2022

5/113/ROK/2021 Nájemní smlouva na byt č. 13 + ukončení nájemní smlouvy na byt č.10
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 13 o velikosti 33,95 m2 v bytovém domě v Těptíně, v ul. Truhlářská č.p. 855 mezi obcí Kamenice jako pronajímatelem a nájemcem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za nájemné ve výši 3.000,- Kč/měsíc + zálohové a paušální platby za služby/měsíc s účinností ode dne podepsání smlouvy do 30.4.2022 s možností prodloužení smlouvy o tři měsíce, přičemž podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy je zaplacení kauce ve výši tří měsíčních nájmů.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit uzavření nájemní smlouvy.

Termín: 31.12.2021
III. Rada obce Kamenice bere na vědomí

žádost o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 10 k 31.10.2021 - nájemce ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░


6/113/ROK/2021 Vodovod Pražská - hodnocení nabídek
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

předložený protokol o otevírání obálek a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek doručených ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "Vodovod Pražská".

II. Rada obce Kamenice schvaluje

výběr dodavatele Mrakulastav s.r.o., se sídlem Třešňová 864, 251 68, Kamenice - Těptín, IČ: 07928343, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a umístil se na prvním místě s nabídkovou cenou 1 472 675,46,- Kč bez DPH, t.j. 1 781 937,2,- Kč včetně DPH.

III. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu obce podpisem smlouvy.

IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

předložení smlouvy starostovi obce k podpisu.

Termín: 30.11.2021

7/113/ROK/2021 Vydání stanoviska ve věci počtu žáků ZŠ Těptín, s.r.o.
I. Rada obce Kamenice schvaluje

žádost Základní školy Těptín, s.r.o., Jílovská 884, 251 68 Kamenice o vydání stanoviska k navýšení

počtu dětí pro školní rok 2021/2022 v souladu s § 23 ods.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění takto:

- poskytovat činnost školy a školského zařízení pro 119 žáků

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

informovat o přijatém usnesení ředitelku Základní školy Těptín, s.r.o., Jílovská 884, 251 68 Kamenice

Termín: 29.10.2021

8/113/ROK/2021 Anketa obecní policie
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

výsledky ankety s otázkou, zda si občané Kamenice přejí zřízení obecní policie.

Výsledky ankety jsou následující:

688 občanů - si přejí zřízení obecní policie

740 občanů - si nepřejí zřízení obecní policie


9/113/ROK/2021 Intenzifikace ČOV Kamenice - přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
I. Rada obce Kamenice schvaluje

přijetí dotace ve výši 469 105,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Intenzifikace ČOV Kamenice", ev. č. projektu ISF/ŽIV/044159/2021.

 


10/113/ROK/2021 Vydání stanoviska k zápisu školního klubu ZŠ Těptín, s.r.o.
I. Rada obce Kamenice schvaluje

žádost Základní školy Těptín, s.r.o., Jílovská 884, 251 68 Kamenice o vydání souhlasného stanoviska k zápisu školního klubu Základní školy Těptín, s.r.o., s kapacitou 41 žáků pro školní rok 2021/2022

 

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

informovat o přijatém usnesení ředitelku Základní školy Těptín, s.r.o., Jílovská 884, 251 68 Kamenice

Termín: 29.10.2021