Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 112. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 29.9.2021

1/112/ROK/2021 Informace o změně termínu
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

změnu termínu:
úkolu č. 5961 z usnesení 1/100/ROK/2021/ Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní řad Sídliště, nový termín 30.04.2022.

 

 


2/112/ROK/2021 Záměr komunikace Tyrkysová
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

předložený projekt k investiční akci "Komunikace Tyrkysová".

II. Rada obce Kamenice schvaluje

záměr realizovat v roce 2021 investiční akce a zahájit výběr zhotovitele.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

zahájit výběrové řízení na zhotovitele.

Termín: 30.11.2021

3/112/ROK/2021 Nájemní smlouva - dlouhodobý pronájem víceúčelového hřiště, k.ú. Těptín
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Nájemní smlouvy na dlouhodobý pronájem víceúčelového hřiště - pozemek parc. č. 653/7, k.ú. Těptín - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha a šatny parc.č.st. 909, k.ú. Těptín - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1061, mezi obcí Kamenice jako pronajímatelem a nájemcem OK Kamenice, z.s., se sídlem Slunečná 678, 251 68  Kamenice, IČ: 04605837, zastoupený předsedou Petrem Valáškem, za nájemné ve výši 150,- Kč za hodinu, s účinností ode dne podepsání nájemní smlouvy do 30.6.2022. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis nájemní smlouvy.

Termín: 31.12.2021

4/112/ROK/2021 Bezúplatný převod majetku do majetku KC Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

bezúplatný převod z majetku zřizovatele do majetku Kulturního centra Kamenice:               

inv. č. 2094    PROMÍTACÍ PLÁTNO ve výši  33 627,00,- Kč
inv. č. 2099    STATIV MEGARA 150 S ADAPTÉREM ve výši 23 828,00,- Kč
inv. č. 2100    STATIV MEGARA 150 S ADAPTÉREM ve výši  23 828,00,- Kč
inv. č. 2101    REPRODUKTOR YAMAHA DXS 18 ve výši 31 450,00,- Kč
inv. č. 5249    DUBOVÝ KONFERENČNÍ STOLEK KUTTOM 60 CM ve výši 5 249,00,- Kč
inv. č. 5250    RELAXAČNÍ KŘESLO BUTTERFLY PATCHWORK OTOČNÉ ve výši 5 790,00,- Kč
inv. č. 5251    RELAXAČNÍ KŘESLO BUTTERFLY PATCHWORK OTOČNÉ ve výši 5 790,00,- Kč
inv. č. 5252    RELAXAČNÍ KŘESLO BUTTERFLY PATCHWORK OTOČNÉ ve výši 5 790,00,- Kč
inv. č. 5253    RELAXAČNÍ KŘESLO BUTTERFLY PATCHWORK OTOČNÉ ve výši 5 790,00,- Kč

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Marcele Michalikové
1.1.

zajistit podpis bezúplatného převodu starostou.

Termín: 29.10.2021

5/112/ROK/2021 Odpis pohledávek
I. Rada obce Kamenice schvaluje

odpis pohledávek ve výši 253 665,- Kč:

 

Chotous Jaroslav pohledávka ve výši 16 825,00,- Kč,
Narovec Milan pohledávka ve výši 50 000,00,- Kč,
Aulík Radovan pohledávka ve výši 105 000,00,- Kč,
Kratinová Michala pohledávka ve výši 77 000,00,- Kč,
Sportovní centrum Hlubočinka u Prahy s.r.o.  pohledávka ve výši 4 840,00,- Kč.

 

II. Rada obce Kamenice souhlasí

s ukončením právního vztahu zakládajícího vznik pohledávky:

 

Narovec Milan pohledávka ve výši 50 000,00,- Kč,
Aulík Radovan pohledávka ve výši 105 000,00,- Kč.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Marcele Michalikové
1.1.

zajistit odpis daných pohledávek.

Termín: 31.10.2021
IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit podpis dohod o ukončení právního vztahu s panem Narovcem a Aulíkem.

Termín: 31.12.2021

6/112/ROK/2021 Prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě v Truhlářské ulici č.p. 855, k.ú. Těptín
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě na byt č. 7 o velikosti 51,20 m2, ul. Truhlářská č.p. 855, v bytovém domě v Těptíně, s nájemcem ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  kde předmětem Dodatku č. 3 je prodloužení doby nájmu na dobu určitou do 31.10.2021. Starosta je pověřen jeho podpisem. 

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Za obec zajistit předložení dodatku žadateli k podpisu.   

Termín: 31.10.2021

7/112/ROK/2021 Vyřazení majetku
I. Rada obce Kamenice schvaluje

vyřazení majetku likvidací dle přiloženého seznamu.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Marcele Michalikové
1.1.

zajistit vyřazení daného majetku z evidence.

Termín: 29.10.2021

8/112/ROK/2021 Pověření Ing. K. Pikousové k uzavírání smluv o nájmu hrob.místa, schválení navýšení nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv
I. Rada obce Kamenice svěřuje

obecnímu úřadu Kamenice, odboru správy majetku, jmenovitě Ing. Kateřině Pikousové rozhodování o záležitostech působnosti obce stanovených radě dle § 102 článku 3 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění, a to samostatně rozhodovat o uzavírání smluv o nájmu hrobového místa či kolumbária.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

Navýšení nájemného u nově uzavíraných smluv za pronájem kolumbária a hrobového místa na novém a starém hřbitově v Kamenici, a to v rozsahu dle příloh 1 - 3 tohoto materiálu.


9/112/ROK/2021 Program Zastupitelstva obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Kamenice konaného dne 13.9.2021, uvedeného v příloze usnesení.