Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 110. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 15.9.2021

1/110/ROK/2021 Žádosti o účelovou dotaci na provoz spolků - doplacení příspěvků
I. Rada obce Kamenice schvaluje

doplacení příspěvku z dotačního programu Provoz na sportovní, kulturní a volnočasovou aktivitu právnických a fyzických osob pro rok 2021 pro následující subjekty v této výši:

 

  • Judo Club Kyklop, z.s.                                                 22.350,- Kč
  • OK KAMENICE, z.s.                                                   24.750,- Kč
  • Rugby Club STRONG Girls, z.s.                                 16.100,- Kč
  • Mažoretky Hraběnky Kamenice, z.s.                           10.000,- Kč
  • Junák - český skaut, středisko Kamenice, z.s.             15.000,- Kč
  • Gymnastický oddíl Kamenice, z.s.                               22.850,- Kč
  • SK Kamenice, z.s.                                                        17.500,- Kč

 

II. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření veřejnoprávních smluv pro uvedené subjekty dle schválené vzorové veřejnoprávní smlouvy v příslušné modifikaci

III. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu podpisem veřejnoprávních smluv

 

IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

vyhotovení veřejnoprávních smluv pro výše uvedené subjekty

Termín: 30.9.2021

2/110/ROK/2021 Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
I. Rada obce Kamenice schvaluje

Uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi obcí Kamenice. IČ:00240273, se sídlem Ringhofferovo nám. 434, Kamenice, 251 68  a Asekol a.s., IČ:27373231, se sídlem Československého exilu 2062/8, 14300 Praha 4. Starosta je pověřen podpisem Smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Termín: 31.10.2021

3/110/ROK/2021 Dodatek č.1 k SoD 0090/2021 - Obnova Komunikace Návršní
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 0090/2021 uzavřené se společností POHL cz, a.s. se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468 dne 2.6.2021, kterým se mění Cena za dílo.

II. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu podpisem dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 0090/2021.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

předložení dodatku č.1 starostovi obce k podpisu.

Termín: 31.10.2021

4/110/ROK/2021 Uzavření Smlouvy na koupi nemovité věci - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/8 na pozemku parc. č. 740/13 v k.ú. Těptín, obec Kamenice
I. Rada obce Kamenice doporučuje

Zastupitelstvu obce Kamenice schválit uzavření Kupní smlouvy o koupi nemovité věci mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako prodávající, a Obcí Kamenice, jako kupující, kde předmětem prodeje bude spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/8 na pozemku parc.č. 740/13 - trvalý travní porost o evidované výměře 3.087 m2, vše v obci Kamenice a kat. území Těptín. Správní poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující. Kupní cena byla smluvními stranami sjednána v celkové výši 30.870,- Kč (slovy: Třicet tisíc osmset sedmdesát korun českých).

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Předložit k projednání do Zastupitelstva obce.

Termín: 28.2.2022

5/110/ROK/2021 Prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě v Truhlářské ulici č.p. 855, k.ú. Těptín
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě na byt č. 15 o velikosti 31,50 m2, ul. Truhlářská č.p. 855, v bytovém domě v Těptíně, s nájemcem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  kde předmětem Dodatku č. 5 je prodloužení doby nájmu na dobu určitou do 30.9.2022. Starosta je pověřen jeho podpisem. 

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Za obec zajistit předložení dodatku žadatelce k podpisu.   

Termín: 31.10.2021

6/110/ROK/2021 Uzavření Smlouvy na koupi nemovité věci - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na pozemku parc. č. 740/13 v k.ú. Těptín, obec Kamenice
I. Rada obce Kamenice doporučuje

Zastupitelstvu obce Kamenice schválit uzavření Kupní smlouvy o koupi nemovité věci mezi Nadačním fondem VIAGEM, IČ: 020 60 213, se sídlem Radlická 2343/48, 150 00 Praha 5 - Smíchov, jako prodávající, a Obcí Kamenice, jako kupující, kde předmětem prodeje bude spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 na pozemku parc.č. 740/13 - trvalý travní porost o evidované výměře 3.087 m2, vše v obci Kamenice a kat. území Těptín. Správní poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující. Kupní cena byla smluvními stranami sjednána v celkové výši 100.328,- Kč (slovy: Jedno sto tisíc tři sta dvacet osm korun českých).

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Předložit k projednání do Zastupitelstva obce.

Termín: 28.2.2022

7/110/ROK/2021 Zadávací dokumentace - Kanalizace Všedobrovice - Štiřín
I. Rada obce Kamenice schvaluje

zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Kanalizace Všedobrovice - Štiřín".

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

zahájit veřejnou zakázku na akci "Kanalizaci Všedobrovice Štiřín".

Termín: 14.10.2021

8/110/ROK/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene - plynárenské zařízení na pozemku parc. č.: 619/60 a 826/1, k.ú. Těptín
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene ve smyslu služebnosti spočívající v zřízení, umístění a provozování plynárenského zařízení mezi Obcí Kamenice (jako povinnou), GasNet, s.r.o., IČ 27295567 (jako oprávněnou) a Bytovým družstvem Kamenice (jako investor) č. sml. 8800095247/1/2021. Věcné břemeno se zřizuje k pozemkům parc. č. 619/60 a 826/1 v kat. území Těptín, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

 

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 31.3.2022

9/110/ROK/2021 Ukončení Pachtovní smlouvy na zemědělský pacht pozemků ve vlastnictví obce Kamenice zapsaných na LV 447 v k.ú. Tehov u Říčan
I. Rada obce Kamenice schvaluje

ukončení Pachtovní smlouvy uzavřené mezi obcí Kamenice a firmou ZEA Světice, a.s., IČ: 61672998, se sídlem: 251 01 Světice, V Zahradách 170, okres Praha - východ, zastoupenou předsedou představenstva Ing. Jaroslavem Švecem, ze dne 11.10.2019, kde předmětem smlouvy je propachtování pozemků za účelem zemědělské činnosti, a to výpovědí s dvanáctiměsíční výpovědní dobou, zemědělský pacht by skončil ke dni 30.9.2022. Starosta je pověřen podpisem.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit ukončení Pachtovní smlouvy s firmou ZEA Světice, a.s., k propachtování pozemků za účelem zemědělské činnosti.

Termín: 30.9.2021