Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 108. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 31.8.2021

1/108/ROK/2021 Prodloužení nájemních smluv v bytovém domě v Truhlářské ulici č.p. 855, k.ú. Těptín
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě na byt č. 2 o velikosti 30,4 m2, ul. Truhlářská č.p.855, v bytovém domě v Těptíně, s nájemcem ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , kde předmětem Dodatku č. 2 je prodloužení doby nájmu na dobu určitou do 31.8.2022. Starosta je pověřen jeho podpisem. 

II. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě na byt č. 12 o velikosti 31,20 m2, ul.Truhlářská č.p.855, v bytovém domě v Těptíně, s nájemcem ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , kde předmětem Dodatku č. 2 je prodloužení doby nájmu na dobu určitou do 31.12.2021. Starosta je pověřen jeho podpisem.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Za obec zajistit předložení dodatků žadatelům k podpisu a uzavření dle jednotlivých bodů v usnesení.   

Termín: 30.9.2021

2/108/ROK/2021 Rekonstrukce komunikace II/107 - projektová dokumentace + připomínky
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

předloženou projektovou dokumentaci - "rekonstrukce komunikace II/107, obec Kamenice" včetně připomínek ze strany obce Kamenice.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

informovat žadatele o požadavcích a připomínkách.

Termín: 30.9.2021

3/108/ROK/2021 Rekonstrukce komunikace k ČOV - hodnocení nabídek
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

předložený protokol o otevírání obálek a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek doručených ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "Rekonstrukce komunikace k ČOV".

II. Rada obce Kamenice schvaluje

výběr dodavatele BAUWERK s.r.o. se sídlem Vyšehradská 1349/2, 12800 Praha 2, IČ: 02382270, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a umístil se na prvním místě s nabídkovou cenou 1.639.917,38,- Kč bez DPH.

III. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu obce podpisem smlouvy.

IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

předložení smlouvy starostovi obce k podpisu.

Termín: 31.10.2021

4/108/ROK/2021 Uzavření Smlouvy na koupi nemovité věci - pozemku parc. č. 45/2 v k.ú. Štiřín, obec Kamenice
I. Rada obce Kamenice doporučuje

Zastupitelstvu obce Kamenice schválit uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi Junák - český skaut, z.s., se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako prodávajícím na straně jedné, a Obcí Kamenice, se sídlem: Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68 Kamenice, IČO: 00240273, jako kupující na straně druhé, kde předmětem koupě a prodeje je pozemek parc.č. 45/2 - ostatní plocha, o výměře pozemku 641 m2, v k.ú. Štiřín, zapsaný na LV č. 1926, vedeném pro kat. území Štiřín a obec Kamenice, Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - východ, a to za celkovou kupní cenu ve výši 83.330,- Kč (slovy: Osmdesát tři tisíc tři sta třicet korun českých).

 

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Předložit k projednání do Zastupitelstva obce.

Termín: 28.2.2022

5/108/ROK/2021 Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení
I. Rada obce Kamenice schvaluje

Uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi obcí Kamenice. IČ:00240273, se sídlem Ringhofferovo nám. 434, Kamenice, 251 68  a Elektrowin a.s., IČ:27257843, se sídlem Michelská 300/60, 14000 Praha 4. Starosta je pověřen podpisem Smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení.

Termín: 30.9.2021

6/108/ROK/2021 Záměr směny pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 833/3 a pozemků parc. č. 460/1 a 463/2, vše v k.ú. Těptín
I. Rada obce Kamenice revokuje

své usnesení číslo 3/96/ROK/2021 ze dne 28.4.2021 schválené v tomto znění:

Rada obce Kamenice schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce směnit pozemek oddělený geometrickým plánem od pozemku parc. č. 833/3 - o celkové výměře 179 m2, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vše v katastrálním území Těptín, ve vlastnictví Obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, za pozemek oddělený geometrickým plánem od pozemku parc. č.: 460/1 - zahrada o výměře 1.749 ma pozemku parc. č.: 463/2 - zahrada o výměře 101 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 67, v katastrálním území Těptín, pro obec Kamenice. Směňované pozemky jsou vyznačeny na snímku pozemkové mapy, který je přílohou tohoto materiálu. Zveřejněný záměr bude vyvěšen na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů.  

II. Rada obce Kamenice schvaluje

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce směnit díly d+e+f oddělené geometrickým plánem č.: 1926-23934/2021 od pozemku parc. č. 833/3 - o celkové výměře 179 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vše v katastrálním území Těptín, ve vlastnictví Obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, za díly c+h oddělené geometrickým plánem č.: 1926-23934/2021 od pozemku parc. č.: 460/1 - zahrada o výměře 1.749 ma pozemku parc. č.: 463/2 - zahrada o výměře 101 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 67, v katastrálním území Těptín, pro obec Kamenice. Směňované díly jednotlivých pozemků jsou vyznačeny v geometrickém plánu č.: 1926-23934/2021, který je přílohou tohoto materiálu. Zveřejněný záměr bude vyvěšen na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů.  

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Těptín.

Termín: 31.12.2021

7/108/ROK/2021 Záměr směny části pozemku parc. č. 618/21 a části pozemku parc. č. 618/13, vše v k.ú. Ládví
I. Rada obce Kamenice schvaluje

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce směnit část pozemku parc. č. 618/21 - dle geometrického plánu č. 1736-23933/2021 oddělený díl b o celkové výměře 94 m2, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vše v katastrálním území Ládví, ve vlastnictví Obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, za díl a o celkové výměře 92 moddělený geometrickým plánem č. 1736-23933/2021 od pozemku parc. č. 618/13 - zahrada o výměře 1.364 m2, zapsaný na listu vlastnictví č. 1516, v katastrálním území Ládví, pro obec Kamenice. Směňované pozemky jsou vyznačeny v geometrickém plánu, který je přílohou tohoto materiálu. Zveřejněný záměr bude vyvěšen na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů.  

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Ládví

Termín: 31.12.2021