Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 106. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 3.8.2021

1/106/ROK/2021 Dohoda o poskytnutí příspěvku na vodovod - snížení výše příspěvku
I. Rada obce Kamenice schvaluje

snížení výše příspěvku na vodovod pro ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ (vlastník nemovitosti č.p. 494) na 30.000,-Kč. Starosta je pověřen podpisem dohody o poskytnutí příspěvku s vlastníkem nemovitosti.  

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit uzavření dohody s vlastníkem nemovitosti.

Termín: 30.9.2021

2/106/ROK/2021 Rozpočtové opatření č.6/2021
I. Rada obce Kamenice Schvaluje

rozpočtové opatření č. 6 v předloženém znění.


3/106/ROK/2021 Záměr Komunikace Slámová
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

předložený projekt k investiční akci "Komunikace Slámová".

II. Rada obce Kamenice schvaluje

záměr realizovat v roce 2021 investiční akce a zahájit výběr zhotovitele.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

zahájit výběrové řízení na zhotovitele.

Termín: 29.10.2021

4/106/ROK/2021 Záměr Přechod sídliště
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

předložený projekt k investiční akci "přechod sídliště".

II. Rada obce Kamenice schvaluje

záměr realizovat v roce 2021 investiční akce a zahájit výběr zhotovitele.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

zahájit výběrové řízení na zhotovitele.

Termín: 29.10.2021

5/106/ROK/2021 Záměr Chodník Jednosměrná
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

předložený projekt k investiční akci "Komunikace Jednosměrná".

II. Rada obce Kamenice schvaluje

záměr realizovat v roce 2021 investiční akce a zahájit výběr zhotovitele.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

zahájit výběrové řízení na zhotovitele.

Termín: 29.10.2021

6/106/ROK/2021 Záměr Vodovod Pražská
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

předložený projekt k investiční akci "Vodovod Pražská".

II. Rada obce Kamenice schvaluje

záměr realizovat v roce 2021 investiční akce a zahájit výběr zhotovitele.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

zahájit výběrové řízení na zhotovitele.

Termín: 29.10.2021

7/106/ROK/2021 Záměr rekonstrukce Komunikace k ČOV
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

předpokládaný rozsah investiční akce "Komunikace ČOV", při použití technologie recyklace za studena.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

záměr realizovat investiční akci a zahájit výběr zhotovitele, vypsáním výběrového řízení na VZMR "rekonstrukce komunikace k ČOV" přičemž nejvyšší nabídka nepřesáhla cenu ve výši 1,7 mil. bez DPH.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

zahájit výběrové řízení na zhotovitele.

Termín: 29.10.2021

8/106/ROK/2021 Záměr investiční akce rekonstrukce KD
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

Projekt rekonstrukce Kulturního domu.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

zahájit záměr KD s tím, že

1) Souhlasí s finančním rozsahem administrace veřejné zakázky do výš 50 000,- CZK bez DPH

2) Souhlasí s finančním rámcem na projektovou přípravu ve výši 200 000,- CZK bez DPH, za předpokladu úspěšného vysoutěžené zhotovitele do 30.9. 2021 včetně převzetí a předání stavby.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

vypsat výběrové řízení na zhotovitele.

Termín: 16.8.2021

9/106/ROK/2021 Program Zastupitelstva obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Kamenice konaného dne 18.8.2021, uvedeného v příloze usnesení.


10/106/ROK/2021 Výzva č. 2 k poskytnutí prostředků z dotačního programu PROVOZ
I. Rada obce Kamenice schvaluje

Výzvu č. 2/2021 na poskytnutí dotace z dotačního programu PROVOZ na sportovní, kulturní a volnočasovou aktivitu právnických a fyzických osob spolkům, kterým byl ve Výzvě č. 1/2021 snížen příspěvek o 50% z důvodu nejasného dopadu vládních opatření na rozpočty obcí.


11/106/ROK/2021 Žádost o poskytnutí dotace z programu Středočeský Fond kultury a obnovy památek
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti o poskytnuti dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje - Středočeský Fond kultury a obnovy památek.

II. Rada obce Kamenice souhlasí

s přijetím dotace z rozpočtu Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje - Středočeský Fond kultury a obnovy památek.

III. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

IV. Rada obce Kamenice pověřuje

Ing. Petra Valáška zajištěním podepsání smlouvy o poskytnutí dotace se Středočeským krajem.


12/106/ROK/2021 Nájemní smlouva na byt č. 11
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 11 o velikosti 32,10 m2 v bytovém domě v Těptíně, v ul. Truhlářská č.p. 855 mezi obcí Kamenice jako pronajímatelem a nájemcem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za nájemné ve výši 3.000,- Kč/měsíc + zálohové a paušální platby za služby/měsíc s účinností ode dne podepsání smlouvy do 31.12.2021 s možností prodloužení smlouvy o tři měsíce.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit uzavření nájemní smlouvy.

Termín: 31.12.2021