Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 105. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 21.7.2021

1/105/ROK/2021 Posunutí termínu splatnosti - dohoda o poskytnutí příspěvku na kanalizaci
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k dohodě o poskytnutí příspěvku na kanalizaci uzavřené mezi obcí Kamenice (jako obec) a  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ (jako vlastník) dne 20.1.2020, jejímž předmětem je posunutí data splatnosti. Podpisem dodatku je pověřen starosta.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 1.

Termín: 31.8.2021

2/105/ROK/2021 Smlouva o umístění Z-BOXU na části pozemku parc. č. 628/1, k.ú. Ládví, Ringhofferovo náměstí
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování se společností Zásilkovna s.r.o. - na pronájem části pozemku parc. č. 628/1 o výměře 2,1 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, mezi společností Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306 na straně jedné a obcí Kamenice na straně druhé za účelem umístění Z-BOXU k výdeji objednaného zboží za měsíční nájemné 600,- Kč + DPH + 25,- Kč paušální platba za el. energii/měsíc, na dobu neurčitou. Pozemek parc. č. 628/1 je zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, v k.ú. Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice. Situace umístění Z-BOXU je vyznačena v příloze č.1 této smlouvy.   

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

uzavřít Smlouvu pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování

Termín: 31.10.2021

3/105/ROK/2021 Stavební úpravy KD a ZŠ WC - Dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj
I. Rada obce Kamenice schvaluje

přijetí dotace ve výši 11 492 190,00 Kč z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj z programu 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+ na realizaci projektu "Stavební úpravy KD a ZŠ WC" identifikační číslo projektu 117D8220E7447.


4/105/ROK/2021 Dodatek č.4 k SoD 311/2019 - Intenzifikace ČOV Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o dílo č. 311/2019 uzavřené se společností Metrostav a ENVI-PUR pro ČOV Kamenice se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, Správce společnosti: Metrostav a.s. se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň IČ 00014915, Společník společnosti: ENVI-PUR, s.r.o. se sídlem Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice IČ 25166077 dne 23.8.2019, kterým se mění cena za dílo.

II. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu podpisem dodatku č.4 ke smlouvě o dílo 311/2019.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

předložení dodatku č.4 starostovi obce k podpisu.

Termín: 31.8.2021

5/105/ROK/2021 Chodník Struhařov - reklamace
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

1. informaci o stavu předmětu SoD 188/2018.

2. informaci o probíhajícím reklamačním řízení.

3. návrh dalšího postupu spočívajícího v předžalobních výzvách.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

1. Zaslání předžalobní výzvy na odstranění vad díla na zhotovitele.

2. Uplatnění  nároku na zaplacení vzniklé škody vůči TDI.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

1. ve spolupráci s právním zástupcem Obce Kamenice zajistit zaslání předžalobních výzev.

2. pokud nedojde k dobrovolnému odstranění vad ze strany zhotovitele, zajistit cenové nabídky na opravy chodníku Struhařov.

Termín: 31.12.2021

6/105/ROK/2021 Zápis za rok 2019 do kroniky obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

návrh zápisu za rok 2019 do kroniky obce Kamenice .

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

informovat kronikáře Mgr. Jana Pišnu o výsledku projednání návrhu zápisu do kroniky obce  za rok 2019

Termín: 31.8.2021
2. Drahomíře Žáčkové
2.1.

informovat kronikáře Mgr. Jana Pišnu o vrácení kroniky v listinné i elektronické podobě do uvedeného termínu.

Termín: 31.8.2021