Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 104. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 19.7.2021

1/104/ROK/2021 Záměr směny pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 533/1 a pozemků parc. č. 543/33, 543/34 a 543/35, vše v k.ú. Těptín
I. Rada obce Kamenice schvaluje

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce směnit pozemky oddělené geometrickým plánem č. 1938-24615/2021 od pozemku parc. č. 543/1 - orná půda a pozemku parc. č. 543/20 - orná půda (nově vzniklý pozemek parc. č. 543/33 -  o výměře 251 m2, pozemek parc. č. 543/34  -  o výměře 350 m2 a pozemek parc. č. 543/35 - o výměře 1.086 m2) a dále pak celé pozemky parc. č. 533/100 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 a parc. č. 533/103 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 195 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 4064, vše v katastrálním území Těptín, ve vlastnictví společnosti Apcor s.r.o., Osadní 869/32, 170 00 Praha 7 - Holešovice, za pozemek parc. č. 533/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1.399 m2, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, v katastrálním území Těptín, ve vlastnictví Obec Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice. Směňované pozemky jsou vyznačeny v geometrickém plánu č. 1938-24615/2021, který je přílohou tohoto materiálu. Zveřejněný záměr bude vyvěšen na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů.  

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Těptín.

Termín: 31.12.2021