Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 103. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 12.7.2021

1/103/ROK/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-6001700/1
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-6001700/1 - s obsahem věcného břemene umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení distribuční soustavy, mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 (jako oprávněnou). Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 742/1, v kat. území Ládví, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 30.11.2021

2/103/ROK/2021 Určení opatrovníka pro stavební řízení
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

žádost o určení osoby, která bude dle zákona 458/2000 Sb. (energetický zákon), 416/2009 Sb. (liniový zákon), ustanovení zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) a zákona 500/2004 (správní řád) ustanovována stavebním úřadem jako opatrovník účastníků takovýchto řízení v případech, kde je to dle výše uvedených zákonů vyžadováno.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

určit opatrovníkem pro stavební řízení, dle zákona 458/2000 Sb. (energetický zákon), 416/2009 Sb. (liniový zákon), ustanovení zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) a zákona 500/2004 (správní řád), paní Zdeňku Mlchovou, Dis.


3/103/ROK/2021 Záměr krátkodobého pronajímání pozemků
I. Rada obce Kamenice schvaluje

záměr krátkodobého pronajímání pozemků p.č. 647/3, 711 a 648 v katastrálním území Těptín v lokalitě údolní Nivy, pro účely pořádání svatebních obřadů za cenu 3.000,- Kč/den (do 22:00 hod.).

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Mgr. Jakubu Lapáčkovi
1.1.

tajemníkovi OÚ Kamenice, zajistit vyhotovení typové smlouvy na krátkodobý pronájem předmětných nemovitostí.

Termín: 15.7.2021