Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 101. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 23.6.2021

1/101/ROK/2021 Žádosti o účelovou dotaci na provoz spolků a na akce realizované v roce 2021
I. Rada obce Kamenice schvaluje

poskytnutí dotace z dotačního programu Provoz, Akce, Rozjezdy na sportovní, kulturní a volnočasovou aktivitu právnických a fyzických osob pro rok 2021 pro následující subjekty v této výši:

AKCE:

  • Bike team Kralupy z.s.   - Gillern cup                                              14.000,- Kč
  • Jan Žáček - 2 x letní kino                                                                 21.000,- Kč
     

 

II. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření veřejnoprávních smluv pro uvedené subjekty dle schválené vzorové veřejnoprávní smlouvy v příslušné modifikaci

III. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu podpisem veřejnoprávních smluv

 

IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

vyhotovení veřejnoprávních smluv pro výše uvedené subjekty

Termín: 14.7.2021

2/101/ROK/2021 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 628/1 o výměře 2,1 m2, Ringhofferovo náměstí, k.ú. Ládví, umístění Z-BOXU
I. Rada obce Kamenice schvaluje

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce k pronájmu části pozemku parc. č. 628/1 o výměře 2,1 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, předem určenému zájemci společnosti Zásilkovna s.r.o., za účelem umístění Z-BOXU k výdeji objednaného zboží. Pozemek parc.č. 628/1 je zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, v k.ú. Ládví, ve vlastnictví obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice. Plocha je vyznačena v situačním plánku, která je přílohou tohoto usnesení. Zveřejněný záměr bude vyvěšen na úřední desce minimálně po dobu 15 dnů. Připomínky a návrhy k tomuto záměru mohou být písemně uplatněny na podatelně obecního úřadu obce Kamenice po dobu zveřejnění záměru na úřední desce. 

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc.č. 628/1 o výměře 2,1 m2, v k.ú. Ládví, na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů.

Termín: 31.10.2021

3/101/ROK/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6016490/1
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6016490/1 - s obsahem věcného břemene umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení distribuční soustavy, mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 (jako oprávněnou). Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 863, v kat. území Těptín, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 30.11.2021

4/101/ROK/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6024753/1
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6024753/1 - s obsahem věcného břemene umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení distribuční soustavy, mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 (jako oprávněnou). Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 742/1, v kat. území Ládví, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 30.11.2021

5/101/ROK/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6025469/1
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6025469/1 - s obsahem věcného břemene umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení distribuční soustavy, mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 (jako oprávněnou). Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 493/9, v kat. území Těptín, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 30.11.2021

6/101/ROK/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6024470/VB2
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6024470/VB2 - s obsahem věcného břemene umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení distribuční soustavy, mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 (jako oprávněnou). Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 642/22, v kat. území Těptín, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 31.10.2021

7/101/ROK/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SoVB IV-12-6024393/VB2
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6024393/VB2 - s obsahem věcného břemene umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení distribuční soustavy, mezi Obcí Kamenice (jako povinnou) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 (jako oprávněnou). Věcné břemeno se zřizuje k pozemku parc. č. 533/102, v kat. území Těptín, ve vlastnictví Obce Kamenice. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis smlouvy.

Termín: 31.10.2021