Znak
Zastupitelstvo obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 26. zasedání Zastupitelstva obce Kamenice,
které se konalo dne 16.6.2021

1/26/ZOK/2021 Schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za zapisovatele zasedání paní Kristýnu Čičatko

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

za ověřovatele zápisu Ing. Martina Otáhala PhD. a MUDr. Lukáše Lórince


2/26/ZOK/2021 Schválení programu 26. Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

zařazení bodu č. 16 jako bod č. 4 a následné číslování se posouvá.


3/26/ZOK/2021 Schválení programu 26. Zastupitelstva obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

program dnešního zastupitelstva.


4/26/ZOK/2021 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření osadních výborů
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

výroční zprávy o činnosti a hospodaření osadních výborů za rok 2020.


5/26/ZOK/2021 Pořízení změny č. 14 ÚPO Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

a) návrh obsahu změny č. 14 ÚPO Kamenice zpracovaný na základě žádosti o změnu podané společností STAND BY holding s.r.o., Beranových 760, Letňany, 199 00 Praha 9, zastoupené paní Ivou Záworkovou, jednatelkou společnosti a Ing. Petrem Cholenským, jednatelem společnosti, ze dne 25.8.2020 - příloha č. 1 tohoto materiálu, 
b) stanovisko pořizovatele konstatující úplnost návrhu - příloha č. 2 tohoto materiálu, 
 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

v souladu s ustanovením § 55a stavebního zákona obsah změny č. 14 ÚPO Kamenice a pořízení změny č. 14 tzv. zkráceným postupem, 

III. Zastupitelstvo obce Kamenice souhlasí

s tím, že 
ad a) pořizovatelem změny č. 14 bude Obecní úřad Kamenice, který si zajistí splnění kvalifikačních požadavků uzavřením příkazní smlouvy na pořízení této změny s Ing. arch. Radkem Bočkem, kdy náklady na odměnu pořizovatele ponese žadatelka,   
ad b) projektantem změny č. 14 bude společnost vybraná žadatelem a odsouhlasená pořizovatelem a určeným zastupitelem, splňující požadavky autorizace, kdy náklady na odměnu projektanta ponese žadatel,   
ad c) tzv. určeným zastupitelem bude dle předchozího usnesení zastupitelstva starosta Ing. Pavel Čermák,
 

IV. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá

pořizovateli zajistit zpracování návrhu změny č. 14 ÚPO Kamenice s tím, že návrh změny bude obsahovat podmínku regulačního plánu pro tuto plochu.


6/26/ZOK/2021 Pořízení změny č. 15 ÚPO Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

ad a) návrh obsahu změny č. 15 ÚPO Kamenice zpracovaný na základě žádosti o změnu podané paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , ze dne 25.5.2020 - příloha č. 1 tohoto materiálu, 
ad b) stanovisko pořizovatele konstatující úplnost návrhu - příloha č. 2 tohoto materiálu, 

II. Zastupitelstvo obce Kamenice neschvaluje

předkládaný obsah změny č. 15 ÚPO Kamenice v rozsahu jen p.p.č. 702/2 k.ú. Těptín a pořízení této změny tzv. zkráceným postupem a doporučuje žadatelce o změnu rozšířit žádost i na sousední pozemky p.č. 707/45, 707/42, 707/43, 707/44, 707/35, 707/145, 699/3, 699/2, -203, -254, 707/3 tvořící souvislý pás obdobně jako je lokalita K31 včetně návrhu průjezdné komunikace.


7/26/ZOK/2021 Schválení pořízení regulačního plánu K8
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

pokračování v jednání a hlasování po 22:00 hodině o 30 minut.


8/26/ZOK/2021 Schválení pořízení regulačního plánu K8
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

návrh zadání regulačního plánu pro lokalitu K8 dle přílohy tohoto materiálu,

II. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

pořízení regulačního plánu pro lokalitu K8,

III. Zastupitelstvo obce Kamenice souhlasí

s tím, že 
ad a) pořizovatelem regulačního plánu bude Obecní úřad Kamenice, který si zajistí splnění kvalifikačních požadavků uzavřením příkazní smlouvy na pořízení této změny s Ing. arch. Radkem Bočkem, kdy náklady na odměnu pořizovatele ponese žadatel,   
ad b) projektantem regulačního plánu bude autorizovaná osoba vybraná žadatelem a odsouhlasená pořizovatelem a určeným zastupitelem, splňující požadavky autorizace, kdy náklady na její odměnu ponese žadatel,   
ad c) tzv. určeným zastupitelem pro pořízení regulačního plánu bude starosta Ing. Pavel Čermák, 
 

IV. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Ing. Pavlovi Čermákovi
1.1.

Ing. Pavlovi Čermákovi jako pořizovateli, za obecní úřad Kamenice zajistit pořízení regulačního plánu K8
- dle předloženého návrhu jednání se zapracovanými požadavky zastupitelky Ing. Jany Kohlové.
 

Termín: 31.8.2021

9/26/ZOK/2021 Schválení pořízení regulačního plánu K8
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

po bodu "Schválení regulačního plánu K8" pokračovat bodem Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 4 a bodem Rozpočtové opatření č. 5


10/26/ZOK/2021 Seznámení s rozpočtovým opatřením č.4
I. Zastupitelstvo obce Kamenice bere na vědomí

rozpočtové opatření č. 4 schválené ROK dne 28. 4. 2021


11/26/ZOK/2021 Rozpočtové opatření č. 5
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

změnu programu - zařazení bodu Finanční pomoc obcím na Moravě po bodu Rozpočtové opatření č. 5, následné číslování se posouvá.


12/26/ZOK/2021 Rozpočtové opatření č. 5
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

rozpočtové opatření č. 5 v předloženém znění. 


13/26/ZOK/2021 Veřejná sbírka pro pomoc obcím na Moravě postiženým živelnou pohromou
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 tis. Kč a věcného daru ve výši 200 000 tis. Kč obci Lužice na Moravě s cílem zmírnění následků postižení živelnou katastrofou (tornádem).


14/26/ZOK/2021 Obecně závazná vyhláška obce Kamenice č. 2/2021 o nočním klidu
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje a vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o nočním klidu.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

zveřejnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 na úřední desce.

Termín: 30.7.2021

15/26/ZOK/2021 Obecně závazná vyhláška obce Kamenice č. 3/2021 k zajištění udržování ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje a vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 k zajištění udržování ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

zveřejnění obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 na úřední desce.

Termín: 30.7.2021

16/26/ZOK/2021 Obecně závazná vyhláška obce Kamenice č. 4/2021 o regulaci hlučných činností
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje a vydává

obecně závaznou vyhlášku  č. 4/2021 o regulaci hlučných činností.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

zveřejnění obecně závazné vyhlášky č. 4/2021 na úřední desce.

Termín: 30.7.2021

17/26/ZOK/2021 Směna pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 833/9, 855/22, parc. č. st. 1581 a pozemků parc. č. 533/92 a 533/104, vše v k.ú. Těptín
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

podle ustanovení § 85 písm. a)  ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Směnné smlouvy mezi Obcí Kamenice jako "První směňující" a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako "směňující č. 2", ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako "směňující č. 3", ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako "směňující č. 4", kde předmětem směny jsou pozemky oddělené geometrickým plánem č. 1913-23302/2021 od pozemku parc. č. 833/2 a pozemku parc. č. 855/2 (nově vzniklý pozemek parc.č.: 833/9 -  o výměře 22 m2, pozemek parc.č.: 855/22 -  o výměře 43 m2 a pozemek parc. č. st. 1581 - zastavěná plocha o výměře 10 m2) zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vše v katastrálním území Těptín, ve vlastnictví Obce Kamenice, Ringhofferovo náměstí 434, 251 68 Kamenice - Olešovice, za pozemky parc. č.: 533/104 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 114 ma 1/2 pozemku parc.č.: 533/92 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 2195 a č. 661, v katastrálním území Těptín, pro obec Kamenice. Správní poplatek za vklad směnné smlouvy do katastru nemovitostí uhradí "První směňující". Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit podpis směnné smlouvy dle přijatého usnesení Zastupitelstva obce Kamenice.

Termín: 31.10.2021

18/26/ZOK/2021 Bezúplatný převod podílu na pozemku parc. č. 322/5 v k.ú. Štiřín z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

podle ustanovení § 85 písm. a)  ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - spoluvlastnický podíl 1/4 pozemku parc.č. 322/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře pozemku 469 m2, pozemek je zapsaný na listu vlastnictví č. 1553, pro katastrální území Štiřín v obci Kamenice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - východ, z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ:  69797111, do vlastnictví obce Kamenice, se sídlem Ringhofferovo nám. 434, Olešovice, 251 68 Kamenice, IČ:00240273. Zastupitelstvo obce Kamenice pověřuje starostu podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.

 

Termín: 30.4.2022

19/26/ZOK/2021 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 619/68 v k.ú.Těptín z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Kamenice
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

podle ustanovení § 85 písm. a)  ve spojení s § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci pozemku parc.č. 619/68 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře pozemku 151 m2, pozemek je zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, pro katastrální území Těptín, v obci Kamenice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - východ, z vlastnictví České republiky -  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 , IČ:  69797111, do vlastnictví obce Kamenice, se sídlem Ringhofferovo nám. 434, Olešovice, 251 68 Kamenice, IČ:00240273. Starosta podpisem smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.

II. Zastupitelstvo obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci

 

Termín: 31.3.2022

20/26/ZOK/2021 Návrh dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě - úsekové měření rychlosti
I. Zastupitelstvo obce Kamenice schvaluje

dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. VS/00007/2017/OP, na základě které Město Říčany zajišťuje v obci Kamenice výkon činnosti podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů tj. provádění úsekového měření rychlosti projíždějících vozidel,  kterým se v čl. IV. nově stanoví doba trvání smlouvy do 31.1.2024.